ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 16 ร่วมประชุมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับเขต
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ตรวจติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม
ร่วมดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ร่วมออกปฏิบัติการควบคุมปราบปราม การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่
ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจตราและควบคุมการทำการประมง
ออกปฏิบัติงานติดตามและสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้น
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม
ฝึกทักษะเกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม

ปรับปรุงแปลงสาธิตการเลี้ยงปลาดุกเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม

Post on 26 July 2017
by Super User

สนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคุณอุทัย ดาวไสว. เจ้าของ ศพก.แหลมสิงห์ ปรับปรุงแปลงสาธิต "การเลี้ยงปลาดุก" เนื่องจากแปลงเดิม โดนพายุฝนที่ตกหนักติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี. ทำให้เกิดน้ำท่วมและปลาที่เคยปล่อยไว้หลุดหายไปหมด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงร่วมกันแก้ไขทำแปลงสาธิตใหม่และใช้กระชังอวนเลี้ยงในน้ำเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................