ระบบงานภายในกรมประมง

กิจกรรม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 03 October 2014 14:44

ภาพกิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2557

     

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี(ชาย) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 

 

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/ว259 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
ดาวน์โหลด>>>>>คลิกที่นี่

update 14/08/57 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โครงการพัฒนาเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน"  

update 13/12/56

 

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/ว274 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556

     เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามข้อหารือการจ้างเอกชนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
            ดาวน์โหลด>>>>>คลิกที่นี่

update 2/10/56


หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/ว265 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556
     เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน
ดาวน์โหลดแบบประเมิน>>>คลิกที่นี่ 

update 24/09/56 


หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน
     สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดทะเล ที่ กษ 0515/229 ลว 14 สิงหาคม 2556
     สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  ที่ กษ 0515/230 ลว 14 สิงหาคม 2556
     สำนักบริหารจัดการด้านการประมง ที่ กษ 0515/231 ลว 14 สิงหาคม 2556
     สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ที่ กษ 0515/232 ลว 14 สิงหาคม 2556
     สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  ที่ กษ 0515/233 ลว 14 สิงหาคม 2556    


หนังสือที่ กษ 0515/ว235 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง  
     >>ดาวน์โหลดแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

update 15/8/56


หนังสือที่ กษ 0515/ว186 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เรื่อง การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2556 
      >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

update 21/6/56


หนังสือที่ กษ 0515/ว672 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามข้อหารือการจ้างเอกชนดำเนินงาน  

update 9/5/56 


หนังสือที่ กษ 0515/ว132 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
     >>รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา
     >>ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติฯ
     >>รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 (Thailand list)

 
 update 9/5/56

หนังสือ ที่ กษ 0515/391 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2556
     >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

update 7/12/55

 

 

 

แจ้งรายชื่อส่วนราชการที่ขอยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 
ตอบข้อหารือ เรื่องการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณเกินกว่า 1 ล้านโดยวิธีสอบราคา
            เอกสารแนบ

ตอบข้อหารือแนวทางจัดซื้อจัดจ้างในส่วนราชการเดียวกันและการเบิกจ่ายเงินระหว่างกัน
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รายงานและเอกสารที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้ สตง. เป็นประจำ

 

 

Read more...
 
 
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 2/2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
images/stories/GF.pdf   

 
Joomla themes
sunun01.jpg

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
 

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซด์
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 อาคาร จุฬาภรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร: 02 562 0545 email: internal@dof.in.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย 
นายวีรวัฒน์  ภัทรกมลสิทธิ์ โทรศัพท์ 02-562-0545 ภายใน 3604
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter