สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

ระบบงานภายในกรมประมง

 

หนังสือที่ กษ 0515/ว 350 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4
update 26/9/59


หนังสือ ที่ กษ 0515/320 ลว 26 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
(สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค)
เอกสารแนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560
update 26/8/59


 

หนังสือ ที่ กษ 0515/ว 253 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
up date 17/6/59 


 

หนังสือ ที่ กษ 0515/ว 137 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2
up date 14/3/59


 

หนังสือ ที่ กษ 0515/ว 4 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1
up date 7/1/59


 

หนังสือ ที่ กษ 0515/ว 417 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
แบบฟอร์มที่1 รายชื่อหน่วยงานที่เข้าอบรม
โครงการอบรมเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน
up date 26/10/58


 

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/363 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการบำนาญผู้มีสิทธิยื่น undo

เอกสารแนบ แบบสรุปรายชื่อข้าราชการบำนาญผู้มีสิทธิยื่น undo ที่ต้องคืนเงิน
up date 18/9/58


 

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/ว 349 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
1. แบบความพึงพอใจ CIUU 
2. แบบความพึงพอใจ DPIS
3. แบบความพึงพอใจ Financial
4. แบบความพึงพอใจ Fishing info
5. แบบความพึงพอใจ FSW
6. แบบความพึงพอใจ IPA
7. แบบความพึงพอใจ LBIS
8. แบบความพึงพอใจ Smart Farmer
up date 14/9/58


 

แบบประเมินการบริหารงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2558 
update 1/9/58


 

หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/ว 305 ลว 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

(สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค)

เอกสารแนบ แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559
update 25/8/58


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความเสี่ยง เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                      
แบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สารสนเทศ
update 24/8/58


 


 


แจ้งเปลี่ยน e-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็น   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


แจ้งรายชื่อส่วนราชการที่ขอยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 

ตอบข้อหารือ เรื่องการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณเกินกว่า 1 ล้านโดยวิธีสอบราคา
            เอกสารแนบ

ตอบข้อหารือแนวทางจัดซื้อจัดจ้างในส่วนราชการเดียวกันและการเบิกจ่ายเงินระหว่างกัน
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รายงานและเอกสารที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้ สตง. เป็นประจำ

  

Read more...
 
images/stories/GF.pdf   

 
Joomla themes
sommai2.jpg

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
 

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซด์
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 อาคาร จุฬาภรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร: 02 562 0545 email: internal@dof.in.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย 
นายวีรวัฒน์  ภัทรกมลสิทธิ์ โทรศัพท์ 02-562-0545 ภายใน 3604
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter