ระบบงานภายในกรมประมง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3                     update 3/7/58             


แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2                     update 3/4/58             


แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเมืองเกษตรสีเขียว สำหรับปีงบประมาณ 2557                                                   update 2/2/58             


ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "โครงการพัฒนาเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน" ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2557                      update 12/12/57

 


แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาเครือข่่ายงานตรวจสอบภายใน" ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2557                          update 12/12/57
นังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ด่วน ที่ กษ 0515/392 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เรื่อ
ง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
เอกสารแนบ แบบสำรวจข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานประมงจังหวัด                                                                                update 14/11/57

 แจ้งเปลี่ยน e-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็น This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                                               update 13/11/57


หนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 0515/368 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน
เอกสารแนบ แบบประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ (ปม.1)
เอกสารแนบ แบบประเมินการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ (ปม.2)                                                                                             
update 12/11/57


                                                                                                      


 


แจ้งเปลี่ยน e-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็น   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


แจ้งรายชื่อส่วนราชการที่ขอยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 

ตอบข้อหารือ เรื่องการปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณเกินกว่า 1 ล้านโดยวิธีสอบราคา
            เอกสารแนบ

ตอบข้อหารือแนวทางจัดซื้อจัดจ้างในส่วนราชการเดียวกันและการเบิกจ่ายเงินระหว่างกัน
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รายงานและเอกสารที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้ สตง. เป็นประจำ

 

Smileกิจกรรมการตรวจสอบ ปี 2558Smile

update 15/05/58 

 

Read more...
 
images/stories/GF.pdf   

 
Joomla themes
sunun01.jpg

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
 

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซด์
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6 อาคาร จุฬาภรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร: 02 562 0545 email: internal@dof.in.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย 
นายวีรวัฒน์  ภัทรกมลสิทธิ์ โทรศัพท์ 02-562-0545 ภายใน 3604
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter