หน้าหลัก Web link Web board FAQs Contact us Web admin Site map
   
   
 

ชื่องานวิจัย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงในกระชังบริเวณ
                       ปากแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ.         :  2548
ผู้วิจัย           : วัลลภ ทิมดี และวิรงรอง ทิมดี
หน่วยงาน    : กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง  ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                       จัตุจักร กรุงเทพฯ 10900   โทร. 0-2558-0144  โทรสาร. 0-2561-1596 


บทคัดย่อ  : การจัดฐานข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในครั้งนี้  ได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมที่มีความละเอียดภาพสูง  1  เมตร (IKONOS)    ในการ
สำรวจพื้นที่เลี้ยงปลากระพงในกระชัง พบว่ามีจำนวน 94.63 ไร่         และสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2547 ถึงเดือนเมษายน 2548 พบว่ามีฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว จำนวน 207   ราย    จำนวนกระชังทั้งหมด
3,070 กระชัง   เป็นกระชังลอยขนาดเฉลี่ย  2x4x3 เมตร    จำนวน 47.13%     กระชังประจำที่ขนาดเฉลี่ย 6x6x6 เมตร
จำนวน 52.87% ปล่อยลูกปลากะพงขาวขนาด 3-4 นิ้ว อัตราปล่อยเฉลี่ย4,001-7,000 ตัว/กระชัง (150-250 ตัว/ตาราง
เมตร) ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนาน 8-10 เดือน  ได้ปลากระพงขาวขนาด 0.5-1 กิโลกรัม คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 501 -
1,000 กิโลกรัม/กระชัง มีอัตรารอดตาย 50%

คำสำคัญ : ภูมิสารสนเทศ ฐานข้อมูล การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง แม่น้ำบางปะกง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของฟาร์มเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้ง
  และข้อมูลของฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเป็นรายแปลง
 • มีข้อมูลพื้นที่เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยได้จาก
  การประเมินข้อมูลดาวเทียม IKONOS ที่มีรายละเอียดภาพ1 เมตร
 • เจ้าหน้าที่สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังได้ที่
  หน่วยงานภูมิภาคระดับจังหวัด
 • เป็นงานวิจัยนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชังโดยใช้ข้อมูล
  ดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและบุคลากร
  อีกด้วย นอกจากนี้การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชังจะเป็นประโยชน์ในการวาง
  แผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชังในระดับจังหวัดและต่อเนื่องไปถึงระดับประเทศได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ
Download :  บทคัดย่องานวิจัย
     
   
 
 
 

 
 
 
 
     
 

Home        I        Web link       I      Web board       I        FAQs       I       Contact us       I       Web admin       I       Site map     

กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 5  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2558-0144 , 0-2562-0600-15 ต่อ 13508  โทรสาร: 0-2561-1596  E-mail: gis@fisheries.go.th
Copyright © 2010 www.fisheries.go.th/it-gis   Website   All Right Reserved