ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
#เอกสารเผยแพร่ดาวน์โหลด
1 หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2557 
2 หนังสือสถิติเรือประมงไทย ปี 2557 
3 หนังสือสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2556 
4 หนังสือสถิติผลผลิตการเลี้ยงกุุ้งทะเล ประจำปี 2557 
5 หนังสือสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2557 
6 หนังสือสถิติการเลี้ยงหอยทะเล ประจำปี 2557 
7 หนังสือสถิติผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล ปี 2557 
8 หนังสือสถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2556 
9 หนังสือสถิติการประมงทะเล 2556 สำรวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง