แบบสำรวจสถิติการประมง

แบบสำรวจสถิติการประมงน้ำจืด

การสำรวจผลการทำประมงน้ำจืด

การสำรวจผลการทำประมงน้ำจืดธรรมชาต

การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ำสาธารณะ

การจัดทำข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ทั้งหมด(โดยประมาณ) และอัตราส่วนการใช้ประโยชน

ที่มา : ข้อสั่งชี้แจงการสำรวจสถิติการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2555 ,กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ,
เอกสารฉบับที่ 5/2555

แบบสำรวจสถิติการประมงทะเล

การสำรวจปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มโดยวิธีสมุดปูม

การสำรวจผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล

การสำรวจการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล

การสำรวจปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำเค็ม

การสำรวจหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง

การสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

การสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย

การสำรวจสถิติการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

การสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปู

ที่มา : ข้อสั่งชี้แจงการสำรวจสถิติการประมงทะเล พ.ศ. 2555 ,กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ,
เอกสารฉบับที่ 6/2555

 

update เมษายน 2556