www.fisheires.go.th

 

 

 

 

 

ปลาหมอไทย (Climbing perch)


ชื่อวิทยาศาสตร์ Anabas testudineus (Bloch)

---------------------------------------

           ปลาหมอ เป็นปลาที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากปลาที่มีรสชาติ เป็นปลาที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

            ในขณะที่ผลผลิตปลาหมอไทยส่วนใหญ่ได้มาจากการทำประมง จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้

ยงปลาหมอไทยเป็นอาชีพกันมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช