กลุ่มคดีทั่วไป PDF Print E-mail
Written by administrator   
Tuesday, 07 February 2017 09:28

 
 

      

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีสิ่งแวดล้อม

  (2) รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา ตามที่ได้รับมอบหมาย
             หรือรับเรื่องให้ดำเนินคดีซึ่งกรมประมงเป็นโจทก์หรือจำเลยหรือเป็นคู่ความในคดีให้ความเห็นในการดำเนินคดีต่อ
             พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

(3) เบิกความเป็นพยานในศาล ทำความเห็นในการดำเนินคดีต่อพนักงานอัยการในแต่ละชั้นศาล

(4) ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และ
             เจ้าหน้าที่หรือหน่ยวงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีตามคำพิพากษาของศาล

(5) ดำเนินการเพื่อแก้ต่างคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นข้าราชการ
             หรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

(6) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมประมง

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(9) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

                  

               

            

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 15:43 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .