หน้าที่ความรับผิดชอบ PDF Print E-mail
Written by administrator   
Friday, 24 August 2012 14:18


 

 

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ การประมงในเขตการประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา

     กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

(3) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมาย

     ของประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(6) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกำหนด สนธิสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรม

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 


Last Updated ( Wednesday, 08 February 2017 10:30 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .