กลุ่มกฎหมายและระเบียบ PDF Print E-mail
Written by administrator   
Friday, 24 August 2012 21:38 

  (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย เผยแพร่ความรู้ และให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้อง

     กับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ 

(3) เสนอแนะและดำเนินการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

                        

 


 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 15:42 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .