กลุ่มนิติกรรมและสัญญา PDF Print E-mail
Written by administrator   
Saturday, 25 August 2012 12:48


(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยและตอบปัญหาข้อกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญา

(2) จัดทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย การมอบอำนาจและการปฏิบัติราชการของกรมประมง

(3) พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำและการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภคและกิจการอื่น

(4) จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การเวนคืน การขอรับจดทะเบียน ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

(5) ร่าง ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรมและสัญญา

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       

 


 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 15:44 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .