กลุ่มคดีปกครอง PDF Print E-mail
Written by administrator   
Saturday, 25 August 2012 12:53


 

  (1) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีปกครองตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่อง
       ให้ดำเนินคดีปกครองซึ่งกรมประมงเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี
ทำหน้าที่เป็นผู้แทนคดีปกครองของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       ติดต่อประสานงาน
กับศาลปกครอง พนักงานอัยการและพนักงานคดีปกครอง เพื่อดำเนินคดีปกครอง

 (2) ดำเนินการมาตรการทางปกครอง ตามกฎมหายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (3) ดำเนินการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (4) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีปกครอง มาตรการทางปกครองและการบังคับทางปกครอง

 (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 


 

 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 15:44 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .