กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ PDF Print E-mail
Written by administrator   
Saturday, 25 August 2012 13:01


 

 
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 
(2) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกำหนด สนธิสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

(3) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ วิเคราะห์ผลดี - ผลเสีย และดำเนินการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
 
(4) ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือชาวประมงไทยที่ถูกจับ ประสบภัย หรือตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ
 
(5) ติดตามเร่งรัดและเรียกเก็บหนี้สินอันเกิดจากการละเมิดน่านน้ำต่างประเทศ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

                     

 

 


 

 

Last Updated ( Tuesday, 07 February 2017 15:43 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .