" การดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง " 


1. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตการทางปกครอง ตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
  อ่าน....
 
2. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)  อ่าน....
 
3. หนังสือสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และกักเรือประมง  อ่าน....
 
4. แผนผังการดำเนินมาตรการทางปกครองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  อ่าน....
 

ประมง ในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  อ่าน....  up 20/12/2559

7. แบบหนังสือเพิกถอนคำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และกักเรือประมง
อ่าน....

8. หนังสือตอบข้อหารือสำนักงานประมงจังหวัดระนอง อ่าน....  up 10/03/2560