" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดตาก  "
***************************************************