PDF Print E-mail
Written by administrator   
Friday, 30 September 2016 15:00

 

 

             1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
                 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  พ.ศ. 2559

             2. ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559  

             3. ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

             4. แบบฟอร์มต่าง ๆ  ดาวน์โหลดไฟล์

             5.  ผังภาพกระบวนการและขั้นตอนในการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2559

             6. ประเภทการกระทำความผิดและบทกำหนดโทษ 

             7. หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส/0003/4527 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการอัยการ
                เป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

             8. หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0007.23/3239 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  
                 
เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

             9ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เครื่องมือทำการประมง และเรือประมง
                 ในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  UP 20.12.59

            10แบบหนังสือเพิกถอนคำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และกักเรือประมง 

            11. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0521/ว1199 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 

            12หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว6 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

            13. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจังหวัดสตูล

            14ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจังหวัดเพชรบุรี

                 -  คำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายกรณีการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

                 -  คำอธิบายความผิดกรรมเดียวและหลายกรรม 

           15หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ (ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว344 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

           16ข้อมูลการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลดไฟล์

           17. หารือแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 
                
กรณีการดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  UP 8.6.60

           18. หนังสือตอบข้อหารือสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547  UP 30.6.60

           19. หนังสือขอหารือข้อกฎหมายว่าด้วยบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 UP 30.6.60

 

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 03 October 2017 14:28 )
 


Powered by . Designed by: free joomla themes hosting comparison Valid .