" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครสวรรค์ "
***************************************************