9. พระราชบัญญัติอาหาร

 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 

ประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 268) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 269) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้า อะโกนิสต์ ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2549 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมี บางชนิดในอาหาร ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549