ด้วยสภาวะราคาน้ำมันในปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ราคาสัตว์น้ำไม่เพิ่มขึ้น กอปกับทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน อยู่ในสภาวะที่ทรุดโทรมส่งผลให้การประกอบอาชีพของชาวประมงในปัจจุบันประสบปัญหาทำให้มีชาวประมงบางส่วนมีความประสงค์ที่จะขายเรือประมงเพื่อเปลี่ยนไป
ประกอบบอาชีพอื่นๆ แต่ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ จึงประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจที่จะนำเรือประมงไปดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อาทิเช่น เรือขนส่งสินค้า
เรือร้านอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขนาดเรือ
ขนาดระวาง
ราคาโดยประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
18-24 เมตร 50-80 ตันกรอส 100,000-500,000 ไม่มีเครื่องยนต์
18-24 เมตร 50-80 ตันกรอส 1,000,000-2,000,000 มีเครื่องยนต์
25-30 เมตร 50-80 ตันกรอส 1,000,000-1,500,000 ไม่มีเครื่องยนต์
25-30 เมตร 50-80 ตันกรอส 2,000,000-3,000,000 มีเครื่องยนต์
มากกว่า 30 เมตรขึ้นไป 100 ตันกรอสขึ้นไป 1,000,000-2,000,000 ไม่มีเครื่องยนต์
มากกว่า 30 เมตรขึ้นไป 100 ตันกรอสขึ้นไป ราคาตามตกลง มีเครื่องยนต์
* หมายเหตุ ราคาเป็นราคาโดยประมาณ ราคาจริงขึ้นอยู่กับสภาพเรือและการต่อรองราคากับเจ้าของเรือเป็นสำคัญ

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความจำนงได้ที่
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โทร./โทรสาร 0 2561 2962
หรือ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย โทร. 0 2452 0571 - 2 โทรสาร 0 2452 0573
เพื่อที่จะได้ประสานกับเจ้าของเรือประมงต่อไ