• ปี 2548
เอกสารเลขที่

เรื่อง

ผู้วิจัย พื้นที่ศึกษา Download/Preview
1/2548 การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรบริเวณ
จังหวัดสงขลา ในเวลากลางวัน
วิรัตน สนิทมัจโร และ คณะ อ่าวไทยตอนล่าง Download/Preview
2/2548 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือสำรวจประมงในอ่าวไทย วิรัตน สนิทมัจโร และ คณะ อ่าวไทย Download/Preview
3/2548 การประมงอวนล้อมจับในพื้นที่อ่าวพังงาและใกล้เคียง พ.ศ. 2541-2545 สนธยา บุญสุข และ คณะ อันดามัน Download/Preview
4/2548 ความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพทางการประมงต่อการทำประมงเบ็ดราวทูน่า
และเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง
เริงชัย สุจิตโตสกุล และ คณะ น่านน้ำไทย Download/Preview
5/2548 องค์ประกอบชนิดและอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือประมงอวนล้อม
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ปี 2540
คณิต เชื้อพันธุ์ และ จิราภรณ์ รัตนพรหม อ่าวไทยตอนกลาง Download/Preview
6/2548 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวาน Priacanthus tayenus Richardson,1846
และ P. macracanthus Cuvier,1829 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ทัศพล กระจ่างดารา และ อัญชลีย์ ยะโก อันดามัน Download/Preview
7/2548 การแพร่กระจายของปลาหมึกขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบน จินตนา จินดาลิขิต และ
มณเฑียร เกษตรสมบรูณ์
อ่าวไทยตอนบน Download/Preview
8/2548 ชนิดการเจริญพันธุ์และการประมงปลาฉลามทางฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย
ทัศพล กระจ่างดารา อันดามัน Download/Preview
9/2548 สภาวะสังคม-เศรษฐกิจ การประมงและความคิดเห็นต่อการจัดการประมง
โดยชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
กำพล ลอยชื่น และ เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก อันดามัน Download/Preview
10/2548 การทำประมงของกองเรือประมงไทยในน่านน้ำอินโดนีเซียตอนใต้ ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ และ คณะ น่านน้ำอินโดนีเซีย
ตอนใต้
Download/Preview
11/2548 การประมงปลากะตักในจังหวัดสตูล ปี 2541-2543 เพิ่มศักด์ เพิงมาก อันดามัน Download/Preview
12/2548 การสำรวจทรัพยากรปลาหน้าดินด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่
บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
วิรัตน สนิทมัจโร และ คณะ อ่าวไทยตอนล่าง Download/Preview
13/2548 ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่
และวางไข่เลี้ยงลูกในอ่าวพังงา
สัมพันธ์ ปานจรัตน์ และ คณะ อันดามัน Download/Preview
14/2548 ปลาแพะและปลาหนวดฤาษีที่พบทางฝั่งทะเลอันดามันและการจำแนกชนิด สิชล หอยมุข และ เพราลัย นุชหมอน อันดามัน Download/Preview
15/2548 การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรบริเวณ
จังหวัดปัตตานีีในเวลากลางวัน
สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล และ คณะ อ่าวไทยตอนล่าง Download/Preview
16/2548 การประมงเบ็ดราวปลาทูน่าโดยเรือมุกอันดามันในมหาสมุทรอินเดียระหว่าง
ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2547
สัมพันธ์ ปานจรัตน์ และ คณะ อันดามัน Download/Preview
17/2548 การสำรวจทรัพยากรปลาหมึกจากเครื่องมือประมงลอบหมึก อัญญานี แย้มรุ่งเรือง และ
เจิดจินดา โชติยะปุตตะ
อ่าวไทยตอนบน Download/Preview
18/2548 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูจากเครื่องมืออวนล้อมติดปลาทูบริเวณ
เขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
และสุราษฎร์ธานี
พัชรี พันธุเล่ง และ นพรัตน์ นาสุชล อ่าวไทยตอนกลาง Download/Preview
19/2548 การประมงอวนครอบปลากะตักปั่นไฟและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลา
กะตักบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง พ.ศ. 2545
นพรัตน์ นาสุชล และ พัชรี พันธุเล่ง อ่าวไทยตอนกลาง Download/Preview
20/2548 การศึกษาตัวชี้วัดทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดิน : กรณีศึกษาเรืออวนลาก
แผ่นตะเฆ่ขนาดต่ำกว่า 14 เมตร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ อ่าวไทยตอนบน Download/Preview
21/2548 ปลาฉลาม : สัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือเบ็ดราวและอวนล้อมปลาทูน่า
โดยเรือ M.V.SEAFDEC บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ทศพร สุจิตโตสกุล และ
 เริงชัย สุจิตโตสกุล
มหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออก
Download/Preview
22/2548 รูปแบบโครงสร้างของเรือเบ็ดราวทูน่าต่างชาติ อาภา สมสถาน และ คณะ อันดามัน Download/Preview