ผู้บริหารโทรศัพท์ : 0-2562-0542,
0-2940-6130-45 ต่อ 4622 
E-Mail : manochroo@yahoo.com


นางบังอร วงษ์ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุชาดา บุญภักดี
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

นายอำนวย คงพรหม
หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

นางจินดา ซ้ายเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

นายวุฒิชัย วังคะฮาต
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

นางวิไลลักษณ์ เปรมกิจ
หัวหน้ากลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

นางภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ
หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

นายกำพล ลอยชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

นางรัชฎา ขาวหนูนา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา)

นายสุชาติ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

นายอดุลย์ แมะเร๊าะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม
หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน
หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

นายรัชกฤต ตันวิไลย
หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด