ข่าว กพท.เผยแพร่ : 25/01/2561ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

เผยแพร่ : 06/02/2561


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยใน
การดูแลและการเก็บ
รักษาสัตว์น้ำในเรือประมง"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง ให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา อ่านต่อ

เผยแพร่ : 11/04/2560


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์"

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ำและการทำประมง ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2560 อ่านต่อ

เผยแพร่ : 17/03/2560


กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม "การทำความสะอาดปะการังเทียม" ณ บริเวณหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม จัดกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม "การทำความสะอาดปะการังเทียม" ณ บริเวณหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดูภาพกิจกรรม

เผยแพร่ : 13/03/2560


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล" (รุ่นที่ 2)

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล" (รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุมปลาลังชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง ระหว่างวันที่ 1- 3 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลด้านการประมงทะเล การวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ดูภาพกิจกรรม

เผยแพร่ : 09/03/2560


การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพิจรณาปรับปรุง
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำทางฝั่งทะเลอันดามัน

ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามัน

อ่านต่อ

เผยแพร่ : 03/03/2560


 


พิธีประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2560

พิธีประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ

อ่านต่อ

เผยแพร่ : 16/02/2560
 

 
ข่าว-ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


18/01/2561


โครงการจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่าง MicroWave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข่าวสถานการณ์ประมง

กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน ประจำปี 2560

กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน ประจำปี 2560 ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงขณะนี้รวมระยะเวลา 32 ปี อ่านต่อ »

เผยแพร่ : 4/04/2560


ความเป็นมาของแนวทางการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
บริเวณอ่าวไทยตอนใน (ปิดอ่าวตัว ก)

ตามที่สมาคมการประมงสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทย
ตอนในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาเป็นเวลายาวนาน สมาคมฯ จึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ดังนั้น สมาคมฯ ได้มีมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 อ่านต่อ »


 

พิกัดปะการังเทียม


 

สถานการณ์เครื่องมือประมงทะเลไทย :ลอบปูแบบพับได้

"ลอบปูแบบพับได้" เป็นเครื่องมือประมงทะเลประเภท "ลอบ"
ที่มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจะ
พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทั้งในส่วนของรูปแบบของลอบ
วิธีการทำการประมงลอบ อ่านต่อ »