77 ถ. ศักดิเดช ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7639-1138, 0-7639-1140 โทรสาร 0-7639-1139
home
history
job
staff
 


ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมูสี Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802)
บริเวณอ่าวพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง

ทัศพล กระจ่างดารา*
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)

บทคัดย่อ

               ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมูสี Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802) บริเวณอ่าวพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึงกันยายน พ.ศ. 2546 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงอวนลากคู่ ซึ่งมีแหล่งทำการประมงตั้งแต่บริเวณด้านใต้เกาะภูเก็ต จนถึงเกาะลันตาใหญ่ และ เกาะราชา พบปลาขนาดความยาวตลอดตัวตั้งแต่ 13.50-43.50 ซม. น้ำหนักตัว 38-1,060 กรัม มีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ำหนักตัว อยู่ในรูปสมการ W = 0.027 TL2.833 ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของปลาเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ สำหรับฤดูวางไข่ มีการวางไข่มากในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งสูงสุดในเดือนธันวาคม ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ของปลาเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 18.23 และ 23.30 ซม. ตามลำดับ อัตราส่วนเพศระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1 : 2.56

คำสำคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ ปลาหมูสี อ่าวพังงา

Reproductive Biology of Pinkear Emperor, Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802)
in Phang-nga Bay and Adjacent Areas

Tassapon Krajangdara*
Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket)

Abstract

               Reproductive biology of pinkear emperor, Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802) was conducted in Phang-nga Bay and adjacent areas from October 2000 to September 2003. The data was collected from pair-trawlers, which operated in the areas of southern part of Phuket to Ko Lanta Yai and Ko Racha. Length and weight of fish specimens ranged 13.50-43.50 cm and 38-1,060 gram were studied. The results showed that the relationship between total length and body weight was W = 0.027 TL2.833. Average size of female was bigger than that of male. A study of spawning season was found during July-February while the peak was in December. The size at first maturity of male and female were 18.23 and 23.30 cm, respectively. Sex ratio of male and female was recorded at 1 : 2.56.

Key words: reproductive biology, Pinkear emperor, Lethrinus lentjan, Phang-nga Bay


 
 
 
 

ติดต่อได้ที่ Webmaster