ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ผู้ชมเว็บไซต์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Search

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
กิจกรรมที่น่าสนใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:25 น.

 

แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

กิจกรรมและโครงการ

- นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมงร่วมประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการตรวจ และออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง พ.ศ. 2560” ให้แก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในวันที่ 4 - 8 เมษายน 2560 (New)

- นักวิชาการจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าพบและหารือกับ รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง และอาจารย์ ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ เรื่อง “พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลปิดอ่าวไทยรูปตัว ก” ที่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 3 เมษายน 2560 (New)

- วันที่ 23 มีนาคม 2560 นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา เข้าพบ ผอ.ศพม.ตอนบน เพื่อขอข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "คนโป๊ะ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสืบทอดการทำประมงพื้นบ้านสมุทรสงคราม" (New)

- นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมปรึกษาหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย แก่ชาวประมงชุมชนบ้านโรงโป๊ะ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

- นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามกรมประมง ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือประมง (ฉก.สตท.) ภายใต้ชื่อโครงการ “ย่ำเท้า เข้าท่า” โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560 (update)

- นักวิชาการประมงพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ออกสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและเก็บข้อมูลคุุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2560

- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามของกรมประมง ร่วมกันหารือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปิดอ่าวไทยรูปตัว ก. กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 17 มกราคม 2560

- เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในนามของกรมประมง พร้อมด้วยคุณทวีป บุญวานิช ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อหารือเรื่อง "ผลของมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก." ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 15 มกราคม 2560

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดอบรม เรื่อง "ชีววิทยาหมึกหอม" ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องหมึกหอม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

- กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำชุมชน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชาวประมง และผู้แทนภาคประชาชน ณ บ้านแหลมผักเบี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรี วันที่ 13 ธันวาคม 2559

- กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชาวประมง และผู้แทนภาคประชาชน ณ บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบางแก้ว จังหวัดเพชรบรี วันที่ 14 ธันวาคม 2559

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 15:27 น.
 

บุคคลสำคัญของเรา

mai.jpg

ปล่อยพันธุ์กุ้ง ณ วัดขุนสมุทรจีน 10 เม.ย.55

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.