INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4, เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 14, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 3, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 11, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทบริหาร ระดับสูง (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว1432
  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (รายละเอียด)
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว1309
  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (รายละเอียด)

  ใบสมัครรองอธิบดี 
  Downloads word
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
  อำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น) (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว1310
  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)
 • สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
   ประจำปี 2558 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
   ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" รุ่นที่ 1
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)

     แบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรม
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีม่วงปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ)
 • ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) จำหน่ายชุดแก้วกาแฟกรมประมง (รายละเอียด)
 • การเรียกรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น) 
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และ
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง 
  (รายละเอียด) 
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ (ประมงจังหวัด อำนวยการสูง) 
  (รายละเอียด) 
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งประเภททั่วไป
  ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
  (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร "การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description)
  รายตำแหน่ง" วันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/552 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558
  เรื่อง การเสนอข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ประมงจังหวัด) (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว 102 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558
  เรื่อง การเสนอข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
  (ประมงจังหวัด) (รายละเอียด)
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและแบบฟอร์มประวัติและผลงาน
          Downloads PDF
          Downloads  word
   ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและแบบฟอร์ม
 •     ประวัติและผลงาน 
          Downloads PDF
          Downloads  word
   ประกาศกรมประมง  เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) 
      ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)
      ระดับต้น 
  (Download)
       - เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน  (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด 
         ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น (Download)
 • ภาพกิจกรรมงานประกวด(ปีใหม่กรมประมง 2558)
  กองการเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 (ชมภาพเพิ่มเติม)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2557 (ประกาศกรมประมง) (แบบคำขอรับทุนการศึกษา) 
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
 • กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชารยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  (ดูรูปกิจกรรม)
     
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ)
 • ประกาศกรมประมงเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร
  ในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียด)
 • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  - ตัวอย่างบัญชีเปรียบเทียบการกำหนดตำแหน่ง
  - ตัวอย่างแผนภูมิโครงสร้าง
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  จำนวน 22 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  พลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ม.ค.58
  (รายละเอียด)
 • ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ถึงวันที่ 23 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้
  จำนวน 3 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
Read more...
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

รับข่าวสาร กกจ. ผ่าน FB

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "