INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 , ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ลำดัลที่ 6"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

          

 • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 477 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558
  เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
  ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดน
  ภาคใต้สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

  เอกสารแนบ 1 (Download)
  เอกสารแนบ 2 (Download)
  เอกสารแนบ 3 (Download)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • กรมประมงได้จัดส่งกองเชียร์เข้าประกวดในนามกองเชียร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ สนามอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เนื่องในโอกาส
  การจัดการข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2558และได้รับรางวัลชนะเลิศ
  การประกวดองเชียร์ละผู้นำเชียร์ กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานกลางขอขอบคุณ
  ทุกหน่วยงานที่ให้การนับสนุนจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเชียร์ ลีดเดอร์ อุปกรณ์ วงดนตรี
  รวมทั้งยานพาหนะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ (ชมภาพเพิ่มเติม)


 • ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อ
  การบริหารในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS5.0
  (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 • หนังสือเวียน ที่ กษ 0502.6/ว238 เรื่อง ขอข้อมูลสมาชิกกองทุนบำเหน็จ
  บำนาญข้าราชการ (กบข)
  (รายละเอียด) แบบฟอร์มข้อมูล กบข.
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กษ 0502.4/ว229 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
 • ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ
  แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้คัดเลือกประวัติและผลงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ประจำปี พ.ศ.2557 ของกรมประมง โดยจัดทำภาพยนต์สารคดีและวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่
  แบบอย่างที่ดีของข้าราชการพลเรือนดีเด่น
             1. นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 
                 เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีชุด "9 เดินข้าราชการ"
             2. นายวิจิตร  มาสศร  นายท้ายเรื่อกลชายทะเล ส4
                 เผยแพร่ภาพยนต์สารคดีชุด "หัวใจข้าราชการ"
   กำหนดออกอากาศในรายการต่างๆ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 9 และช่องเนชั่นทีวี
   และผ่านทาง www.jumkunjai.ocsc.go.th/facebook.com/jumkunjai
                       "ดาวน์โหลดกำหนดการออกอากาศภาพยนต์ฯ"
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2557 (รายละเอียดประกาศ)
  (ใบสำคัญรับเงิน ปม.แบบที่ 44)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา กองทุน "ผ้าป่าปาย แม่ฮ่องสอน" ประจำปี 2557
  (รายละเอียดประกาศ)
  (ใบสำคัญรับเงิน ปม.แบบที่ 44)
 • ส่งสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอายุราชการ)(รายละเอียด)
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีม่วงปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ
 • ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) จำหน่ายชุดแก้วกาแฟกรมประมง (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร "การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description)
  รายตำแหน่ง" วันที่ 21 - 23 มกราคม 2558
 • ภาพกิจกรรมงานประกวด(ปีใหม่กรมประมง 2558)
  กองการเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 (ชมภาพเพิ่มเติม)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
 • กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชารยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  (ดูรูปกิจกรรม)
     
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ)
 • ประกาศกรมประมงเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร
  ในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียด)
 • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  - ตัวอย่างบัญชีเปรียบเทียบการกำหนดตำแหน่ง
  - ตัวอย่างแผนภูมิโครงสร้าง
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 •  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถึงวันที่ 22 ต.ค. 58 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้ (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่างๆ
  ให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
   ในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 (รายละเอียด)
Read more...
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "