INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 11, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลำดับที่ 25, ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 , ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 3, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 8"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

         

 


 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากรของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  (ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 10 
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  ลำดับที่ 30 
  (รายละเอียด)
 • ผลการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558
 • กรมประมงได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทกีฬาฟุตบอล
  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทกีฬาฟุตซอล

   
 • รายชื่่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร : บริหารเงินบริหารหนี้
  อย่างมีความสุข (Happy money) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558
  ณ บ้านทิพย์สวนทอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  (กำหนดการโครงการ) (รายชื่อผู้เข้าร่วม)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
  แก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558 (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน) 
 • การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด) 
 • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด)
   
 • กรมประมงได้จัดส่งกองเชียร์เข้าประกวดในนามกองเชียร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ สนามอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เนื่องในโอกาส
  การจัดการข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2558และได้รับรางวัลชนะเลิศ
  การประกวดองเชียร์ละผู้นำเชียร์ กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานกลางขอขอบคุณ
  ทุกหน่วยงานที่ให้การนับสนุนจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเชียร์ ลีดเดอร์ อุปกรณ์ วงดนตรี
  รวมทั้งยานพาหนะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ (ชมภาพเพิ่มเติม)


Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 16 ก.พ. 59
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  จำนวน 2 ตำแหน่งถึงวันที่ 19 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม) 
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้
   จำนวน 3 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 (รายละเอียด)
 •  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
   พลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัด ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2558 (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)   
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "