INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 60 PDF Print
Written by atthasit   
Monday, 20 June 2016 15:58

                          

 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราการในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่ง
  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ
  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1612 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง

  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหาร
  วงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมประมง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

  (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว769 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
  เรื่อง รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น
  ประจำปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
  แบบฟอร์มประวัตินักเรียนทุนรัฐบาลฯ
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
  เพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนา
  การประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2560 (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนมาก ที่ กษ 0503.4/742 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 (Download)
  แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
     ตามมาตรา 35 (Download)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
  ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงนและการลงทุน ปี 2560 (รายละเอียด)
 • การให้บริการตรวจทันตกรรมเพิ่มเติมวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560 (แบบแจ้งรายชื่อ)
 • แบบวิเคราะห์บทบาทภารกิจของส่วนราชการระดับกรม (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่
  ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2559 (รายละเอียด) 
 • คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (รายละเอียด)
  - แบบแจ้งความจำนงตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มที่ 1)
  - แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจทันตกรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
  - แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ *กรุณานำมายื่นวันเข้ารับการตรวจ*  (รายละเอียดราคาค่าบริการ)
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ที่  กษ 0503.4/ว 645 ลงวันที่ 12 เม.ย. 60
  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับ
  ทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง
   
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว645 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุุฒิ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 (รายละเอียด)
  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560
  (รายละเอียด)
 • ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมประมง(รายละเอียด)
 • นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของกรมประมง(รายละเอียด)
 • การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ) 
 • การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น
  และระดับสูง
  (รายละอียด)
   
 • คู่มือนายทะเบียนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.
  ที่ นร 1003/75 (รายละเอียด)
 • ระเบียบววาระการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2558
   (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
  เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง
   (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
  (รายละเอียด)

        
 
  แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 การประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนการพัฒนาบุคคลภายนอก
ประจำปีงบประมาณ 2561
(รายละเอียด)

 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

          ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี ๒๕๖๑
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ IN2560/MOF 96 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๑๐/ว ๑๑๕๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ ๔
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค.๕๗๘/๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๖๓๓๕ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม
  (รายละเอียด)

          ดูรายละเอียดหลักฐานประกอบในการจัดทำตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
          การฝึกอบรมกรมประมง เพิ่มเติม

         แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome

 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)
 • รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    ประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๓ ระหว่าววันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
  ช่วงที่ ๒ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
             กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเลย (รายละเอียด)

          กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
   (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม
  ใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงแรม เชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน 
  จังหวัดเลย
   (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 ธันวาคม 2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มกราคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
   (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มกราคม 2560
 • ไฟล์บรรยายของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการทำงาน
  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของภารกิจด้านประมง
   (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด) จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มีนาคม 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
  ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
             กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
             กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 มีนาคม 2560
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
  ระหว่าง
  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 18 - 23 
  มิถุนายน 2560 
  (รายละเอียด) 
  (แบบฟอร์ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม)
  (แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร 
  (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง 
  ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
 • แจ้งผลการสมัครแข่งขันตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์ ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ
  ครั้งที่ 29 
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) 
  (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
  บริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั้น หลักสี่ กรุงเทพฯ
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
 • ไฟล์บรรยาย หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 
  2 - 3 กันยายน 2560 
            1. 
  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา 
  (เอกสารหน้า 1 - 130)  (เอกสารหน้า 131 - 240)  (เอกสารหน้า 241 - 350)
            2.  นางกิตติมา อังกินันทน์
  (เบี้ยประชุม)  (โอที)  (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
  (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ)  (ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ)

  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560

          กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
Last Updated ( Thursday, 19 October 2017 11:06 )
 
รับสมัครพนักงานราชการ PDF Print
Written by jiraporn   
Thursday, 18 August 2011 16:26

Last Updated ( Tuesday, 09 May 2017 10:05 )
 
ข่าวรับสมัครงาน

 

 • กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัคร
  ข้าราชการ เพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะดำเนินการเลือก
   สรรข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
   บุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
   (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมชลประทาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
   พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 574 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด
   กรมป่าไม้ (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
   สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัด
  กรมพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
  ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
  กรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
   มารับราชการสังกัดในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อ่บรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 11 ตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)   
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

thumb2787E.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "