INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 3, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 18, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับบที่ 8 "
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 59 PDF Print
Written by atthasit   
Monday, 20 June 2016 15:58

                         

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง

  (รายละเอียด)
 • การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธูรการปฏิบัติงานของกรมประมง

  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 88 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560
  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
  ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว 362 ลงวันที่
  18 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้
  ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 237 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น)
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว22 ลงวันที่
  4 มกราคม 2560 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น) (ส่วนราชการอื่น)
  (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว7 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
  สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
  - รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่
  จะแต่งตั้ง จำนวน 4 หน้า (เอกสารแนบ 1)
  - แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและแบบฟอร์มประวัติ
  และผลงาน (เอกสารแนบ 2)

          Downloads PDF
          Downloads  word
  - แบบฟอร์มแบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบ 3)
          Downloads PDF
          Downloads  word
 • การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น
  และระดับสูง
  (รายละอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 532 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชี
  และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1038/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1037/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
  เรื่อง ย้ายข้าราชการ
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 51 - 80 ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 19
  และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร
  คัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา และสุถานที่คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • คู่มือนายทะเบียนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด) 
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/ว๘๘
  เรื่อง
  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
  ประจำปี ๒๕๖๐

  รายละเอียด: แบบรายงาน กกจ.๑/๖๐, กกจ.๒/๖๐, กกจ.๓/๖๐,
                  กกจ.๓/๖๐ ใบลงทะเบียนโครงการอบรมเกษตรกร
                  :สรุปแผนผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
                    - แบบฟอร์มของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว74 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับ
  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ
  ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
  (รายละเอียด) 
 • ระเบียบววาระการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2558
   (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
  เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง
   (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
  (รายละเอียด)
  กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัด
  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
  ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ 
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงแรม เชียงคานแกรนด์
  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงแรม เชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน
  จังหวัดเลย
   (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่กษ๐๕๐๓.๘/๑๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเชิญ
  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ๐๕๐๓.๘/ว 42 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 และหนังสือ
  ด่วนที่สุด ที่ กษ๐๕๐๓.๘/ว 75 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการสัมมนาผู้บริหาร
  กรมประมง ปีงบประมาณ 2560
    (รายละเอียด)
Last Updated ( Tuesday, 24 January 2017 15:33 )
 
รับสมัครพนักงานราชการ PDF Print
Written by jiraporn   
Thursday, 18 August 2011 16:26
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียด)  
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2560 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
  ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
  สัตว์น้่ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ระหว่างวันที่23 - 31 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2560 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ สังกัด กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำระหว่างวันที่ 16 - 24 มกราคม 2560 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 9 - 19 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ระหว่างวันที่ 20 - 30 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 23 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Last Updated ( Friday, 20 January 2017 14:43 )
 
ข่าวรับสมัครงาน

 

 • กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัคร
  ข้าราชการ เพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะดำเนินการเลือก
   สรรข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
   บุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
   (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมชลประทาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
   พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 574 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด
   กรมป่าไม้ (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
   สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัด
  กรมพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
  ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
  กรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
   มารับราชการสังกัดในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อ่บรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 11 ตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)   
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "