INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 109, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 92, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4, เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 14, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  มารับราชการสังกัด จำนวน 1 อัตรา ถึง 30 ธ.ค.57 (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร
  บุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
  แห่งชาติ จนถึงวันที่ 14 ม.ค. 57 (รายละเอียด) 
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  ถึงวันที่ 7 ม.ค. 58 (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมชลประทาน ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 11 อัตรา ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 57
  (รายละเอียด)
 • ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ถึงวันที่ 23 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 57 (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้
  จำนวน 3 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
  คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  จำนวน 14 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ถึงวันที่ 14 พ.ย. 57 (รายละเอียด)
 • คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์
  จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่ง
  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์จะรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่างๆ
  มารับราชการสังกัดกรมศิลปากร (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยามวิทยา
  ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่
  15 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค. 57 (รายละเอียด)
Read more...
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

รับข่าวสาร กกจ. ผ่าน FB

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "