INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 18, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลำดับที่ 30, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 1, "
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

         

 • กำหนดกาารตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (รายะเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 346 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การสอบแข่งขัน
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ
  เป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด)
 • การสำรวจคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
  ที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมประมง รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
  (รายละเอียด)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร"
  ให้แก่สมาชิก กบข.
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
  แก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558 (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน) 
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 •  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)   
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "