INTRANET"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 109, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 92, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่
  15 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค. 57 (รายละเอียด)
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล
  เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถึงวันที่ 19 ก.ย. 57 (รายละเอียด)
 • สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ
  ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง
  และกรมต่างๆ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
  หรือชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถึงวันที่ 30 ก.ย. 57  (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชี
  รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 57 (รายละเอียด)
 • กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ถึงวันที่ 5 ก.ย. 57(รายละเอียด)
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 13 ส.ค. 57
  (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
  เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
  (รายละเอียด)
Read more...
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

รับข่าวสาร กกจ. ผ่าน FB

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "