INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 11, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลำดับที่ 25, ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 , ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 3, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 1"
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

         

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
  ประจำปี 2559 (รายละเอียด)

 • กรมประมงเรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 3 และตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  ธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 1
  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา
  ปัตตานี นราธิวาส) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
  แก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558 (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน)
 • ประกาศกรมประมง ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
  การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ของกรมประมง (รายละเอียด)
 • การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
  ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
  ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร (ดูรายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอ
  ชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รายละเอียด) 
 • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด)
   
 • กรมประมงได้จัดส่งกองเชียร์เข้าประกวดในนามกองเชียร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ สนามอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เนื่องในโอกาส
  การจัดการข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี 2558และได้รับรางวัลชนะเลิศ
  การประกวดองเชียร์ละผู้นำเชียร์ กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานกลางขอขอบคุณ
  ทุกหน่วยงานที่ให้การนับสนุนจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเชียร์ ลีดเดอร์ อุปกรณ์ วงดนตรี
  รวมทั้งยานพาหนะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ (ชมภาพเพิ่มเติม)


Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถึงวันที่ 22 ต.ค. 58 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้ (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่างๆ
  ให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
   ในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 (รายละเอียด)
Read more...
 

ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

Header.jpg
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "