กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศกรมประมงเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมประมง
  รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียด)
 • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  - ตัวอย่างบัญชีเปรียบเทียบการกำหนดตำแหน่ง
  - ตัวอย่างแผนภูมิโครงสร้าง
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรจุใหม่" รุ่นที่ 3
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
 • 14 สิงหาคม 2557 กรมประมงiรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
  นักวิชาการประมงฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
   
    

 • 8 สิงหาคม 2557 นายภวัตร คันธมธุรพจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  เข้ารวมอวยพรเนื่องในวันคลายวันเกิด อธิบดีกรมประมง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล 
   
      

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.6/ว276 ลว. 5 สิงหาคม 2557
  เรื่อง การสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูทตราสัญลักษณ์กรมประมง (แบบฟอร์มสั่งเสื้อ)
  (ภาพตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ต)
        
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง
  นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีจิตศัทธา
  ร่วมกราบนมัสการพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ ถวายภัตตาหารเช้า และร่วมฟังธรรมเทศนา
  ตามโครงการ การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของกรมประมง "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการ
  เป็นข้าราชการที่ดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจต์พระบรมราชินีนาถ"

   
   
    
   
 • 6 สิงหาคม 2557 นายภวัตร คันธมธุรพจน์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 ราย และเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุม กตส.1 อาครปรีดา กรรณสูตร
    
    
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ถึงวันที่ 5 ก.ย. 57(รายละเอียด)
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 13 ส.ค. 57
  (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
  เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
  (รายละเอียด)
Read more...