กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
  คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  จำนวน 14 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ถึงวันที่ 14 พ.ย. 57 (รายละเอียด)
 • คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์
  จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่ง
  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์จะรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่างๆ
  มารับราชการสังกัดกรมศิลปากร (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยามวิทยา
  ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่
  15 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค. 57 (รายละเอียด)
Read more...