กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 59 PDF Print
Written by supattra   
Monday, 20 June 2016 15:58
                        
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว744 ลวงันที่ 21 กรกฎาคม 2559
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
  บริหาร ระดับสูง (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว 4450 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
  บริหาร ระดับสูง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
  และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
  กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
  และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
  ปฏิบัติการ ลำดับที่ 16 - 18 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
  มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการประมงและตำแหน่งนิติกร สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
  เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง
  ปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)
Last Updated ( Thursday, 21 July 2016 16:36 )
 
ข่าวรับสมัครงาน

 

 • ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
  กรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
   มารับราชการสังกัดในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อ่บรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 11 ตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)