กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  มารับราชการสังกัด จำนวน 1 อัตรา ถึง 30 ธ.ค.57 (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร
  บุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
  แห่งชาติ จนถึงวันที่ 14 ม.ค. 57 (รายละเอียด) 
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  ถึงวันที่ 7 ม.ค. 58 (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมชลประทาน ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 11 อัตรา ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 57
  (รายละเอียด)
 • ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ถึงวันที่ 23 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 57 (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้
  จำนวน 3 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 มี.ค. 58 (รายละเอียด)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
  คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  จำนวน 14 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. ถึงวันที่ 14 พ.ย. 57 (รายละเอียด)
 • คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์
  จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่ง
  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์จะรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่างๆ
  มารับราชการสังกัดกรมศิลปากร (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยามวิทยา
  ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่
  15 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค. 57 (รายละเอียด)
Read more...