กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 60 PDF Print
Written by atthasit   
Monday, 20 June 2016 15:58

                            

 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่ง
  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งบุคลากรของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 •   เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1012/ว3 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และ
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมประมง   
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
 • ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งบุคลากรของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ทดสอบการใช้เว็บไซต์ใหม่กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง (ทดลองใช้)  
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
  แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
  ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ
  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1612 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหาร
  วงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมประมง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2560 (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนมาก ที่ กษ 0503.4/742 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 (Download)
  แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
     ตามมาตรา 35 (Download)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
  ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงนและการลงทุน ปี 2560 (รายละเอียด) 
 • การให้บริการตรวจทันตกรรมเพิ่มเติมวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560 (แบบแจ้งรายชื่อ) 
 • แบบวิเคราะห์บทบาทภารกิจของส่วนราชการระดับกรม (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่
  ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2559 (รายละเอียด) 
 • คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (รายละเอียด)
  - แบบแจ้งความจำนงตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มที่ 1)
  - แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจทันตกรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
  - แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ *กรุณานำมายื่นวันเข้ารับการตรวจ*  (รายละเอียดราคาค่าบริการ)
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ที่  กษ 0503.4/ว 645 ลงวันที่ 12 เม.ย. 60
  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับ
  ทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง
   
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมประมง(รายละเอียด)
 • นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของกรมประมง(รายละเอียด)
 • การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ) 
 • การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น
  และระดับสูง
  (รายละอียด)
   
 • คู่มือนายทะเบียนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.
  ที่ นร 1003/75 (รายละเอียด)
 • ระเบียบววาระการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2558
   (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
  เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง
   (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
  (รายละเอียด)

        
 
 รายงานการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 การประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนการพัฒนาบุคคลภายนอก
ประจำปีงบประมาณ 2561
(รายละเอียด)

 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

          ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี ๒๕๖๑
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1018.7/611 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ IN2560/MOF 96 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๑๐/ว ๑๑๕๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ ๔
  (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ที่ สวค.๕๗๘/๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๖๓๓๕ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม
  (รายละเอียด)

          ดูรายละเอียดหลักฐานประกอบในการจัดทำตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
          การฝึกอบรมกรมประมง เพิ่มเติม

         แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome

 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)
 • รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    ประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๓ ระหว่าววันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
  ช่วงที่ ๒ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
             กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเลย (รายละเอียด)

          กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหาร
   (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและ
  การสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
  รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  หนังสือส่วนกลาง (รายละเอียด)
  หนังสือส่วนภมิภาค (รายละเอียด)
 • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตร
  การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
  (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหาร
   
  หนังสือส่วนกลาง (รายละเอียด)
  หนังสือส่วนภมิภาค (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
   (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม
  ใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงแรม เชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน 
  จังหวัดเลย
   (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 ธันวาคม 2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มกราคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
   (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มกราคม 2560
 • ไฟล์บรรยายของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการทำงาน
  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของภารกิจด้านประมง
   (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด) จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มีนาคม 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
  ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
             กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
             กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 มีนาคม 2560
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
  ระหว่าง
  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 18 - 23 
  มิถุนายน 2560 
  (รายละเอียด) 
  (แบบฟอร์ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม)
  (แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร 
  (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง 
  ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
 • แจ้งผลการสมัครแข่งขันตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์ ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ
  ครั้งที่ 29 
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) 
  (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
  บริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั้น หลักสี่ กรุงเทพฯ
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
 • ไฟล์บรรยาย หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 
  2 - 3 กันยายน 2560 
            1. 
  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา 
  (เอกสารหน้า 1 - 130)  (เอกสารหน้า 131 - 240)  (เอกสารหน้า 241 - 350)
            2.  นางกิตติมา อังกินันทน์
  (เบี้ยประชุม)  (โอที)  (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
  (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ)  (ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ)

  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560

          กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มใบสมัตรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 • (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง 
  ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
Last Updated ( Friday, 08 December 2017 11:47 )
 
รับสมัครพนักงานราชการ PDF Print
Written by jiraporn   
Thursday, 18 August 2011 16:26

Last Updated ( Monday, 27 November 2017 15:51 )
 
ข่าวรับสมัครงาน

 

 • กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัคร
  ข้าราชการ เพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะดำเนินการเลือก
   สรรข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
   บุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
   (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมชลประทาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
   พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 574 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด
   กรมป่าไม้ (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
   สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัด
  กรมพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
  ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
  กรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
   มารับราชการสังกัดในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อ่บรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 11 ตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)