กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

         

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/4143 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น) (รายละเอียด)

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว427 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น) (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202.4/ว 2937
  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น)
  (รายละเอียด)

  - แบบฟอร์มประวัติและผลงาน 

          Downloads PDF
          Downloads  word
  - ตัวอย่างการจัดทำประวัติและผลงาน

          Downloads PDF
          Downloads  word
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว 423 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏมาย
  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมอย่างเป็นระบบ (IUU)
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • กำหนดกาารตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (รายะเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 346 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การสอบแข่งขัน
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ
  เป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด)
 • การสำรวจคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
  ที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมประมง รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
  (รายละเอียด)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร"
  ให้แก่สมาชิก กบข.
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
  แก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558 (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน) 
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 •  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)