กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 59 PDF Print
Written by atthasit   
Monday, 20 June 2016 15:58

                         

 • คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (รายละเอียด)
  - แบบแจ้งความจำนงตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มที่ 1)
  - แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจทันตกรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมง
  ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักเดินเรือปฏิบัติการ 
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน(รายละเอียด
  )
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  ลำดับที่ 1 - 22 (รายละเอียด
  )
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว645 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุุฒิ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและ
  ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ (เฉพาะราย)(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง
  นายช่างกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 3
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 (รายละเอียด)
  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560
  (รายละเอียด)
 • ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมประมง(รายละเอียด)
 • นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของกรมประมง(รายละเอียด)
 • การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ)
 • การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น
  และระดับสูง
  (รายละอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 532 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชี
  และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • คู่มือนายทะเบียนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.
  ที่ นร 1003/75 (รายละเอียด)
 • ระเบียบววาระการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2558
   (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
  เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง
   (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
  (รายละเอียด)

        

         ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี ๒๕๖๐

 • หนังสือสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๑๒.๒๘/๐๕๙๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
  (รายละเอียด)

         แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเลย (รายละเอียด)

          กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่กษ๐๕๐๓.๘/๑๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเชิญ
  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์
  อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงแรม เชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน
  จังหวัดเลย
   (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ กษ๐๕๐๓.๘/ว 42 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 และหนังสือ
  ด่วนที่สุด ที่ กษ๐๕๐๓.๘/ว 75 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการสัมมนาผู้บริหาร
  กรมประมง ปีงบประมาณ 2560
    (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่
  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
   (รายละเอียด)
 • ไฟล์บรรยายของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการทำงาน
  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของภารกิจด้านประมง
   (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด) จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มีนาคม 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
  ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
             กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
             กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มีนาคม 2560
Last Updated ( Saturday, 29 April 2017 10:08 )
 
รับสมัครพนักงานราชการ PDF Print
Written by jiraporn   
Thursday, 18 August 2011 16:26

Last Updated ( Wednesday, 05 April 2017 09:26 )
 
ข่าวรับสมัครงาน

 

 • กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัคร
  ข้าราชการ เพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะดำเนินการเลือก
   สรรข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
   บุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
   (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมชลประทาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
   พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 574 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด
   กรมป่าไม้ (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
   สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัด
  กรมพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
  ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
  กรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
   มารับราชการสังกัดในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อ่บรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 11 ตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)