กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
  - ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  ลำดับที่ 72 - 92) (รายละเอียด)

  - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 9)
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี"
  วันที่ 17 - 19 ก.ค. 57 (ดูรูปผ่านแฟนเพจ กกจ.)
  ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด(653 รูป, ขนาดไฟล์ 2.37GB)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.6/ว 249 ลว. 16 ก.ค. 57
  ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • โครงการการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของกรมประมง ครั้งที่ 2
  อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี"
  วันที่ 17 - 19 ก.ค. 57 (รายละเอียด)

  (รายชื่อผู้เดินทางด้วยรถบัสกรมฯ)

  (รายชื่อผู้เดินทางด้วยตนเอง)
 • กรมประมงเรียกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 46 - 98) (รายละเอียด)  
 • กรมประมงเรียกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 15 - 18)
  (รายละเอียด) 
 • ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ปี 2556
  บุรุษ
  วันที่ 19 พ.ค. 2557 และ สตรี วันที่ 21 พ.ค. 2557 
      
 • ด่วนที่สุด การจ่ายเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  ประจำปี 2553 - 2555
  (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  (ป.ม.)สตรี ประจำปี 2556 (รายละเอียด) 
 • ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  (ป.ม.)บุรุษ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม.ว.ม. และ ป.ช.
  วันที่ 14 เม.ย. 2557
   
                             

 • วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม
  หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2"
  ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2557
   (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด!!กำหนดรับสายสะพายสาย 2(ป.ช.) และสาย 3(ม.ว.ม.) วันที่ 14 เม.ย. 2557
  (รายละเอียด) 
 • การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
  ประจำกรุงโรม (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการ
  ใน อ.ก.พ.กรมประมง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  (รายละเอียด)
 • ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง จำนวน 500 เล่ม(รายละเอียด) 
 • กรมประมงเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน/นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญชมกิจกรรมทำบุญหลวงพ่อน้อยปัญญาวฺโธเทศนา ณ กรมประมง
  วันที่ 5 มีนาคม 2557 (รับชมย้อนหลัง) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ขอเลื่อนการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
  จำนวน 24 รายการ เดิม 30 ม.ค. 57 เป็น 6 มี.ค.57 (รายละเอียด)
 • หนังสือยินยอมตัดโอนตำแหน่ง
 • แบบฟอร์มตารางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนและการตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2556 (รายละเอียด)

  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (รายละเอียด)
 • ขอเชิญชมกิจกรรมทำบุญหลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต เทศน์ ณ กรมประมง 4 ธ.ค. 2556
  (Part 1)
  (Part 2)
 • ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (รายละเอียด)
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2556  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 868/2556 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เรื่องเลื่อนค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการ
  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
  ของกรมประมง
    โครงการสัมมนา (เอกสาร)
    เทปบันทึกภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(Career Path) กรมประมง ตอนที่1 ตอนที่2
       ตอนที่3
  ตอนที่4 
    ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานกรมประมง
       ได้ทาง INTRANET
Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 13 ส.ค. 57
  (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
  เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
  (รายละเอียด)
 • กรมศิลปากร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ถึงวันที่ 8 ส.ค. 57 (รายละเอียด)
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
   จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 10 ก.ค. 57 (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีความประสงค์
  ระรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน 4 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
  แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ
  (ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านภาษาอังกฤษ และด้านกฏหมาย)
  ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 มิถุนายน 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ(รายละเอียด)
Read more...