กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 60 PDF Print
Written by atthasit   
Monday, 20 June 2016 15:58

 


 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
  เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ กำหนวัน เวลา
  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว240 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ที่ปรึกษากฏหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  (ส่วนราชการอื่น)
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 (รายละเอียด)
 • คู่มือระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มข้อมูล Internal และ External  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทนักบริหาร ระดับต้น
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว215 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยกา่ร ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  ประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และ
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและ
  แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่
  ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2560 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือ
  ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
  ระดับสูง
  (รายละเอียด)
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
  อำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมประมง   
 • ทดสอบการใช้เว็บไซต์ใหม่กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง (ทดลองใช้)  
 •  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
  ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ
  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1612 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหาร
  วงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมประมง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2560 (รายละเอียด)
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนมาก ที่ กษ 0503.4/742 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  เรื่อง การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
  คนพิการในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 (Download)
  แบบรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
     ตามมาตรา 35 (Download)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
  ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงนและการลงทุน ปี 2560 (รายละเอียด) 
 • การให้บริการตรวจทันตกรรมเพิ่มเติมวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560 (แบบแจ้งรายชื่อ) 
 • แบบวิเคราะห์บทบาทภารกิจของส่วนราชการระดับกรม (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่
  ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2559 (รายละเอียด) 
 • คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (รายละเอียด)
  - แบบแจ้งความจำนงตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มที่ 1)
  - แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจทันตกรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
  - แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ *กรุณานำมายื่นวันเข้ารับการตรวจ*  (รายละเอียดราคาค่าบริการ)
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ที่  กษ 0503.4/ว 645 ลงวันที่ 12 เม.ย. 60
  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ และระดับ
  ทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง
   
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมประมง(รายละเอียด)
 • นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของกรมประมง(รายละเอียด)
 • การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ) 
 • การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น
  และระดับสูง
  (รายละอียด)
   
 • คู่มือนายทะเบียนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.
  ที่ นร 1003/75 (รายละเอียด)
 • ระเบียบววาระการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
  ในสังกัดกรมประมง ตามกรอบอัตรากำลังรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

  (รายละเอียด)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
  - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2558
   (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
  เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง
   (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
  (รายละเอียด)

        
 
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
(รายละเอียด)


ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปี 2561 (รายละเอียด)

 
- แผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงานรูปแบบ Unit School
- แผน/ผล โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unit School 
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑
 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
 ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ ๐๕๐๓.๗/๑๘๑๖
   ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(รายละเอียด)
 - ประกาศกรมประมง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียด)
 - แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด)
 
 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 การประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนการพัฒนาบุคคลภายนอก
ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่1
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่2
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่3
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่4
แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 ยุทธ์ที่5
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่1
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่2
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่3
แผนการพัฒนาบุคคลภายนอก 61 ยุทธ์ที่4

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแผน ฯ ที่ปรับล่าสุดในครั้งนี้ ถ้ามีข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อหลักสูตร
จำนวนคน เงิน วัน / เดือน / ปี ที่จัดอบรม / สัมมนา
ให้แจ้งรายละเอียดมายัง E - mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงและแผนพัฒนาบุคคลภายนอก 

 ประจำปีงบประมาณ 2561และ ประจำปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด)

          ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปี ๒๕๖๑
 • หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.10501/0238
  เรื่อง ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (รายละเอียด)
 • หนังสือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ที่ IRDP 2018/02/0007 เรื่อง เรียนเชิญส่งบุคลากร
  เข้าพัฒนาองค์ความรู้ (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ที่ วปอ. 005/61 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
  ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (รายละเอียด)
 • หนังสือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ 1251/6584.75
  เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
  อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ที่ สขอ.25.12/2560
  เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (รายละเอียด)
 • หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.13/3613 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1018.7/611 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ IN2560/MOF 96 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม (รายละเอียด)

          ดูรายละเอียดหลักฐานประกอบในการจัดทำตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
          การฝึกอบรมกรมประมง เพิ่มเติม

         แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รายละเอียด)

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome

 •  รายงานการประเมินผล Outcome ในภาพรวมของหลักสูตร
  - หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด)
 • รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ Outcome
  - หลักสูตรการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    ประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560
  (รายละเอียด)
  - หลักสูตรการเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด)

        รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT

 • การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  รุ่นที่ ๓ ระหว่าววันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
  ช่วงที่ ๒ กลุ่มที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
             กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
  (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 • หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเลย (รายละเอียด)

          กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 • กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม
  จากเว็บไซต์เดิมเปลี่ยนเป็น 
  www4.fisheries.go.th/personnel
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหาร
   (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและ
  การสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
  รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
   
  หนังสือส่วนกลาง (รายละเอียด)
  หนังสือส่วนภมิภาค (รายละเอียด)
 • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตร
  การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
  (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหาร
   
  หนังสือส่วนกลาง (รายละเอียด)
  หนังสือส่วนภมิภาค (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
   (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพชีวิตของบุคลากรในจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม
  ใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย และโรงแรม เชียงคานแกรนด์ อำเภอเชียงคาน 
  จังหวัดเลย
   (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 9 ธันวาคม 2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 มกราคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
   (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มกราคม 2560
 • ไฟล์บรรยายของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการทำงาน
  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของภารกิจด้านประมง
   (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  (รายละเอียด) จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มีนาคม 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข
  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
  ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
             กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
             กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 มีนาคม 2560
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
  ระหว่าง
  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 18 - 23 
  มิถุนายน 2560 
  (รายละเอียด) 
  (แบบฟอร์ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม)
  (แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร 
  (รายละเอียด) 
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง 
  ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
 • แจ้งผลการสมัครแข่งขันตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์ ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ
  ครั้งที่ 29 
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) 
  (รายละเอียด)
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 • รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
  บริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั้น หลักสี่ กรุงเทพฯ
  (รายละเอียด) ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
 • ไฟล์บรรยาย หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ 
  ระหว่างวันที่ 
  2 - 3 กันยายน 2560 
            1. 
  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา 
  (เอกสารหน้า 1 - 130)  (เอกสารหน้า 131 - 240)  (เอกสารหน้า 241 - 350)
            2.  นางกิตติมา อังกินันทน์
  (เบี้ยประชุม)  (โอที)  (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
  (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ)  (ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ)

  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560

          กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)


 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)


 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (รายละเอียด) 
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มใบสมัตรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 • (รายละเอียด) 
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง 
  ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเจริญสติเพื่อปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
Last Updated ( Monday, 19 February 2018 12:45 )
 
รับสมัครพนักงานราชการ PDF Print
Written by jiraporn   
Thursday, 18 August 2011 16:26

Last Updated ( Monday, 27 November 2017 15:51 )
 
ข่าวรับสมัครงาน

 

 • กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา (รายละเอียด) 
 • ด้วยกรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัคร
  ข้าราชการ เพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสงค์จะดำเนินการเลือก
   สรรข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
   บุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
   (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมชลประทาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
   พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 574 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด
   กรมป่าไม้ (รายละเอียด)
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
   สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมพลศึกษา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัด
  กรมพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) 
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
  ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
  กรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
   มารับราชการสังกัดในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมชลประทานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อ่บรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 11 ตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
  จะรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 พ.ค. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  จำนวน 4 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 20 อัตรา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ มาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
  ทางอินเทอร์เน็ต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)