กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more...
 
ข่าวรับสมัครงาน
 • คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์
  จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่ง
  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์จะรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่างๆ
  มารับราชการสังกัดกรมศิลปากร (รายละเอียด)
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยามวิทยา
  ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่
  15 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค. 57 (รายละเอียด)
Read more...