INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 22, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 130, ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, "
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)   

               - สรุปรายการสมรรถนะ แนบ 1 
               - สรุประดับคาดหวังของสมรรถนะ แนบ 2 
               - คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง แนบ 3 
               - แบบประเมินในระบบ DPIS แนบ 4 

               - แบบฟอร์มข้อตกลง แบบฟอร์ม ก และแบบประเมินสมรรถนะตนเอง 
 

ตัวชี้วัดผู้บริหารรอบการประเมินที่ 1/2561 (สำหรับประมงจังหวัดให้ดูรายละเอียดตัวชี้วัดที่เว็บไซด์กองแผนงาน) 

คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง

 
กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว5/2544)
 • ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว1/2548)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว20/2552)
  • หนังสือนำ 
  • หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
  • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 •  มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552)
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว28/2552)
  • หนังสือนำ
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552)
  • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  หนังสือ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สำหรับอ่านเพิ่มเติม 

  • หลักการของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (16 ต.ค.52)
  • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย(พร้อมตัวอย่างตัวชี้วัด) (30 ต.ค.52) 
  • ถาม-ตอบ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (30 ต.ค.52)
  • ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 (1 พ.ย.52)
  • ตัวอย่าง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (11 พ.ย.52)
  • มาตราฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต.ค.52)
  • คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ (ต.ค.52)


          

 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "