INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 123, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 103, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4, เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 14, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 3"
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ 2/2557 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2557)

 • ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง (เพิ่มเติม)
  - แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ งาน และโครงการ  
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง
  - สรุปรายการสมรรถนะ
  - สรุประดับคาดหวัง

  - คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง
  - แบบประเมินในระบบ DPIS

  - แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินสมรรถนะตนเอง
 • แบบบันทึกพฤติกรรม
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง ในรอบการประเมินที่ 2/2557 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2557)
 • แบบฟอร์มที่ใช้แทนระบบ DPIS ในรอบการประเมินที่ 2/2557
ตัวชี้วัดผู้บริหารรอบการประเมินที่ 2/5557 
 • ตัวชี้วัดรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 • รายละเอียดตัวชี้วัดบังคับผู้บริหาร
คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง

 
กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว5/2544)
 • ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว1/2548)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว20/2552)
  • หนังสือนำ 
  • หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
  • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 •  มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/2552)
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ว28/2552)
  • หนังสือนำ
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552)
  • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  หนังสือ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สำหรับอ่านเพิ่มเติม 

  • หลักการของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (16 ต.ค.52)
  • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย(พร้อมตัวอย่างตัวชี้วัด) (30 ต.ค.52) 
  • ถาม-ตอบ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (30 ต.ค.52)
  • ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 (1 พ.ย.52)
  • ตัวอย่าง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (11 พ.ย.52)
  • มาตราฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต.ค.52)
  • คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ (ต.ค.52)


          

 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

รับข่าวสาร กกจ. ผ่าน FB

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "