INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 3, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, , ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 18, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
การประเมินบุคคล PDF Print
Written by Administrator   
Wednesday, 16 March 2011 15:19


 การประเมินระดับเชี่ยวชาญ
    Laughing ระเบียบ
   
   Laughing แบบฟอร์มการประเมิน


รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 
    Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 22  ลว.11 ม.ค.2560

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ 
   
Laughing ที่ กษ 0503.2/ว 21 ลว.11 ม.ค.2560
 

 Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ Laughing

         Sealed ปีงบประมาณ 2560

         Sealed ปีงบประมาณ 2559

         Sealed ปีงบประมาณ 2558

         Sealed ปีงบประมาณ 2557

         Sealed ปีงบประมาณ 2556
  Laughing ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ก.พ.กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ Laughing

         Sealed ปีงบประมาณ 2560

         Sealed  ปีงบประมาณ 2559

         Sealed  ปีงบประมาณ 2558

         Sealed ปีงบประมาณ 2557

         Sealed ปีงบประมาณ 2556


   Laughingการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

   Laughingเอกสารประกอบการประเมิน
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 1 - 3)

แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 4)
    - ตัวอย่างผลงาน 1
    - ตัวอย่างผลงาน 2
    - ตัวอย่างผลงาน 3
    - ตัวอย่างผลงาน 4


ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยวิชาการ)


ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร)
     รูปแบบและองค์ประกอบในการเขียนผลงาน 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานห้องสมุด
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างโลหะ นายช่างออกแบบเรือนายช่างเครื่องกล
(นายช่าง/ช่างเครื่องเรือเดิม)
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ นายช่ายภาพ
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายช่างโยธา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร นายช่างไฟฟ้า
  Laughing
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

เอกสารประกอบการคัดเลือก

 ตัวอย่างปกเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
หนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน (ฉบับจริง)
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานแบ่งตามสาขา
สาขาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สาขานิเวศวิทยาการจัดการประมงและแหล่งน้ำ
สาขาการประมงทะเลและการประมงต่างประเทศ
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สาขาโรคสัตว์น้ำ
สาขาสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สาขาอาหารสัตว์น้ำ
สาขาเศรษฐกิจการประมง
สาขาการเดินเรือและช่างกลเรือ
สาขาวิเคราะห์นโยบายและแผน และบริหารทั่วไป

สาขาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาสาสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมง
สาขาสถิติ
สาขานิติการ 
สาขางานคลัง 

สาขาพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคล และวิเทศสัมพันธ์
สาขาบริหารจัดการด้านการประมง

   Laughingการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

แนวทางปฏิบัติการใช้รูปแบบตัวพิมพ์ในเอกสารวิชาการ 

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและการติดตามผลข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน 

 


Last Updated ( Thursday, 19 January 2017 16:30 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "