INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 3, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, , ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 18, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
ข่าวประชาสัมพันธ์

         

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
  ความเหมาะสมกับตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0502.4/ว559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ส่วนราชการอื่น)
  (รายละเอียด)
 • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/ว 3469
  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
    เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  (ส่วนราชการอื่น)

  (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 1 - 5 , ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 6 และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
  บัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
  กับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ลงวันที่ กษ 0502.4/ว 503 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน
  และไร้การควบคุมอย่างเป็นระบบ (IUU) เพิ่มเติม (รายละเอียด)
  แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฯ 

 •    
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
  และแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  ลำดับที่ 1 - 3 (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ
  ผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการของกรมประมง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 19 - 140 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลำดับที่ 31 - 54
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 5 และตำแหนงนิติกรปฏิบัติการ
  ลำดับที่ 2 - 4 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง
  (รายละเอียด)
 • เอกสารประกอบการจัดทำโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามร่างกฎกระทรวง
  การแบ่งส่วนราชการกรมประมง (รายละเอียด)

  - เอกสารที่ต้องจัดทำ 

          ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน 
          ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน (ตัวอย่าง)
          ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
         ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ตัวอย่าง)
  - ข้อมูลประกอบการจัดทำ

          กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ. 2559  
          ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงฯ 2557 
          ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ 2557 
 • กำหนดกาารตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (รายะเอียด)
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว 346 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การสอบแข่งขัน
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558
  (รายละเอียด)
 • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ
  เป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด)
 • การสำรวจคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
  ที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมประมง รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
  (รายละเอียด)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร"
  ให้แก่สมาชิก กบข.
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
  แก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2558 (รายละเอียด) (ใบสมัครขอรับทุน) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อ
  การบริหารในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558(รายละเอียด)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS5.0
  (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง) 
 • หนังสือเวียน ที่ กษ 0502.6/ว238 เรื่อง ขอข้อมูลสมาชิกกองทุนบำเหน็จ
  บำนาญข้าราชการ (กบข)
  (รายละเอียด) แบบฟอร์มข้อมูล กบข. 
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กษ 0502.4/ว229 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
  ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2557 (รายละเอียดประกาศ)
  (ใบสำคัญรับเงิน ปม.แบบที่ 44)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา กองทุน "ผ้าป่าปาย แม่ฮ่องสอน" ประจำปี 2557
  (รายละเอียดประกาศ)
  (ใบสำคัญรับเงิน ปม.แบบที่ 44)
 • ส่งสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอายุราชการ)(รายละเอียด)
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีม่วงปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ
 • ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) จำหน่ายชุดแก้วกาแฟกรมประมง (รายละเอียด) 
 • เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร "การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description)
  รายตำแหน่ง" วันที่ 21 - 23 มกราคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
 • กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชารยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
  สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  (ดูรูปกิจกรรม)
     
 • จำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองปักตรากรมประมง (ใบสั่งซื้อเสื้อ)(ภาพตัวอย่างเสื้อ)
 • ประกาศกรมประมงเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร
  ในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (รายละเอียด)
 • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
  - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  - ตัวอย่างบัญชีเปรียบเทียบการกำหนดตำแหน่ง
  - ตัวอย่างแผนภูมิโครงสร้าง
 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.6/ว276 ลว. 5 สิงหาคม 2557
  เรื่อง การสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูทตราสัญลักษณ์กรมประมง (แบบฟอร์มสั่งเสื้อ)
  (ภาพตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ต
        
 •  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงแต่งเครื่องแบบ(น้ำเงิน - ขาว)
  ทุกวันจันทร์
  โดยพร้อมเพรียงกัน
  (รายละเอียด)
 • การแต่งเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมประมง (รายละเอียด) (รูปเครื่องหมาย)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
  ในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  (
  การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี) (รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี
  วันที่ 17 - 19 ก.ค. 57 (ดูรูปผ่านแฟนเพจ กกจ.)
  ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด(653 รูป, ขนาดไฟล์ 2.37GB)
 • โครงการการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีของกรมประมง ครั้งที่ 2
  อบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี
  วันที่ 17 - 19 ก.ค. 57 (รายละเอียด)

  (รายชื่อผู้เดินทางด้วยรถบัสกรมฯ)

  (รายชื่อผู้เดินทางด้วยตนเอง)
 • ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ปี 2556
  บุรุษ
  วันที่ 19 พ.ค. 2557 และ สตรี วันที่ 21 พ.ค. 2557 
      
 • การจ่ายเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  ประจำปี 2553 - 2555
  (รายละเอียด)
 • การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  (ป.ม.)สตรี ประจำปี 2556 (รายละเอียด) 
 • การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  (ป.ม.)บุรุษ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม.ว.ม. และ ป.ช.
  วันที่ 14 เม.ย. 2557
   
                             

 • วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม
  หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2"
  ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2557
   (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด!!กำหนดรับสายสะพายสาย 2(ป.ช.) และสาย 3(ม.ว.ม.) วันที่ 14 เม.ย. 2557
  (รายละเอียด) 
 • การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
  ประจำกรุงโรม (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการ
  ใน อ.ก.พ.กรมประมง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  (รายละเอียด)
 • ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง จำนวน 500 เล่ม(รายละเอียด) 
 • กรมประมงเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน/นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (รายละเอียด) 
 • ขอเชิญชมกิจกรรมทำบุญหลวงพ่อน้อยปัญญาวฺโธเทศนา ณ กรมประมง
  วันที่ 5 มีนาคม 2557 (รับชมย้อนหลัง) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ขอเลื่อนการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
  จำนวน 24 รายการ เดิม 30 ม.ค. 57 เป็น 6 มี.ค.57 (รายละเอียด)
 • หนังสือยินยอมตัดโอนตำแหน่ง
 • แบบฟอร์มตารางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนและการตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2556 (รายละเอียด)

  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (รายละเอียด)
 • ขอเชิญชมกิจกรรมทำบุญหลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต เทศน์ ณ กรมประมง 4 ธ.ค. 2556
  (Part 1)
  (Part 2)
 • ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (รายละเอียด)
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง
  ประจำปี 2556  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 868/2556 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เรื่องเลื่อนค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการ
  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  (รายละเอียด)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
  ของกรมประมง
    โครงการสัมมนา (เอกสาร)
    เทปบันทึกภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(Career Path) กรมประมง ตอนที่1 ตอนที่2
       ตอนที่3
  ตอนที่4 
    ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานกรมประมง
       ได้ทาง INTRANET
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพือการบริหารในกรมประมง
  รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • เครื่องแบบใหม่ของข้าราชการกรมประมง (รายละเอียด)(รูปเครื่องหมาย) 
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผ่านการคัดเลือก
  เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557
  (ทุนระดับมัธยมศึกษา) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
  พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่ (รายละเอียด)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและกำหนดแผนอัตรากำลังคนของกรมประมง
  เอกสารบรรยายการจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลังของกรมประมง  (Download)
  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอัตรากำลัง (Download)
  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Download)
 • แผนพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศมูลนิธิเกษตรตราธิการ เรื่อง  การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง
  ที่ กษ 0201.06/ว 3517 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือ
  ตรวจสอบการรับสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้รับผลกระทบทางการเมือง
  (2548/2553) (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 31 เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  ของส่วนราชการ ลงวันที่ 22มี.ค. 56 (รายละเอียด) (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2)
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ชั้นสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • เครื่องแบบใหม่ของข้าราชการกรมประมง (รายละเอียด)(รูปเครื่องหมาย) 
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
  พนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
  รอบการประเมิน 1/2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้โปรแกรม
  สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS 5.0)" (ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าอบรม)
 • รายนามผู้ที่ได้รับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ชั้นสายสะพาย)ประจำปี 2555
  กรมประมง (รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศพิธีมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา(รายละเอียด)
 • ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม DPIS ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ (ดาวน์โหลด)
 • โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงภาคใต้  (รายละเอียด)
  รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทำประกันภัยกลุ่มภาคใต้ (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งครบเกษียณอายุ
  ผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6
  ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
 • กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
  ของผู้รับบำนาญตามโครงการฯ (รายละเอียด)
 • กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามรอบ 3 เดือน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 
 • กรมบัญชีกลางแจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเงินกู้กับสถาบันการเงินโดยนำ
  สิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน)
  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
  ดาว์โหลดแบบฟอร์ม
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมประมงรอบการประเมินที่ 2
  ปีงบประมาณ 2555 (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด กษ 0502.4/ว 415 ลงวันที่ 2 ตุลาคม เรื่อง ให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • ด่วนที่สุด กษ 0502.4/ว 895 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สำหรับการสมัคสอบ
  (ข้าราชการและพนักงานราชการ)(ตรวจสอบคุณวุฒิ)
 • คู่มือการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
  ที่อยุ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง
  ประจำในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • หนังสือเวียน ที่ กษ 0502.4/ว 842 ลว. 12 กันยายน 2555 เรื่อง การเสนอผลงาน
  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (รายละเอียด)
  - ตำแหน่งที่ต้องเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูง
     (เอกสารแนบ 1)
  - ประวัติข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง (เอกสารแนบ 2)
  - แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณา้เลื่อนตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการ
  ใน อ.ก.พ. กรมประมง (รายละเอียด)
 • รายงานข่าว อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติตำแหน่งประมงจังหวัดจาก
  ผู้อำนวยการ ระดับต้น เป็นผู้อำนวยการ ระดับสูง 25 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
  ของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2556
  เพิ่มเติมโควต้ากระทรวง(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องยกเลิกประกาศและประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการ
  ปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
  ของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรื่อนสามัญ
  (รายละเอียด)
 • รายงานข่าว คณะกรรมการระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติตำแหน่ง
  ประมงจังหวัดจากผู้อำนวยการระดับต้น เป็น ผู้อำนวยการระดับสูง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรับสมัคร และการพิจารณาให้ข้าราชการ
  เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรียนข้าราชการบำนาญ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย
  ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การจ่ายเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแทนพิเศษ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
 • เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.) และ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.)ประจำปี 2554 (รายละเอียด)
 • หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน
  สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียด)
 • ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
  ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 - 2554 (รายละเอียด)
 • ตัวอย่างการประกาศผลการประเมินของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งหนังสือ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ (รายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อมูลพนักงานราชการผ่านระบบ DPIS ตอนนี้เกิดความขัดข้อง
  ในการแนบไฟล์ผ่านระบบ DPISหากท่านใดกรอกข้อมูลพนักงานราชการครบแล้ว
  ให้รอส่งไฟล์อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณล่วงหน้า 3 ปี (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณล่วงหน้า 1 ปี (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเกษียณปีปัจจุบัน (รายละเอียด)
 • การเสนอผลงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
  ระดับอาวุโส (รายละเอียด)
  - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (เอกสารแนบ 1)
  - แบบแสดงผลงาน (เอกสารแนบ 2)
  - ตัวอย่างการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ตัวอย่างที่ 1 - 3)
 • ขั้นตอนการทำบัตรพิทักษ์เสรีชนและบัตรชายแดน (รายละเอียด)

 • ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รายละเอียด)

 • ขั้นตอนการทำใบรับรองวันทวีคูณ (รายละเอียด)

 • แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ (รายละเอียด)
 • คู่มือการใช้งานเมนู K08 การประเมิน KPI รายบุคคล ในส่วนที่ 2 การเพิ่มสมรรถนะ
  (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติ (รายละเอียด)
 • ขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (รายละเอียด)
 • เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของพนักงานราชการ
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ
  ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเนื่่องจากเกษียณอายุ
  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 (รายละเอียด)
 • ตามหนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.5/ว 135 ลว 28 ก.พ. 55 และ
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.5/ว 67 ลว 28 ก.พ. 55
  ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อ 1-7 ได้ทีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • Download รูปผู้เข้าฝึกอบรมนายทะเบียนเครือข่ายระบบ DPIS เรียงตามรุ่นได้ที่นี่ครับ
  (รุ่น1)
  (รุ่น2) (รุ่น3) (รุ่น4) (รุ่น5) (รุ่น6) (รุ่น7) (รุ่น8)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2554 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • วิธีการใช้โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS เพื่อทราบผลการเลื่อนเงินเดือน
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม DPIS (รายละเอียด)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเกษียณอายุ (รายละเอียด)
 • ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (รายละเอียด)
 • เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
 • อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก (รายละเอียด)
 • อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
 • รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมประมง
  (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม (รายละเอียด)
 • รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น
  (รายละเอียด)
 • รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4
  ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)
 • สรุปผลสำรวจความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (แบบฟอร์ม)
 • เฉลยแบบทดสอบข้อกำหนดวินัยสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  
  (รายละเอียด)
 • เผยแพร่ความรู้ด้านวินัยสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (รายละเอียด)
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ(ฐานในการคำนวณ)(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
 • ก.พ.รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรม
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น(รายละเอียด)
 • บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรกำลังของกรมประมง
  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปี 2555)(รายละเอียด)
 • แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (รายละเอียด)
 • การประเมินค่างานสำนักนักงานประมงจังหวัด
  - หนังสือประทับตรา
  - แบบประเมินค่างานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
  - แบบประเมินค่างานกลุ่มบริหารจัดการฯ
 • การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เงินตอบแนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
  เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น
  (รายละเอียด)
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม (รายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อน การย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีได้รับวุฒิเพิ่ม
  และสอบแข่งขันได้
  (รายละเอียด
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "