INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 3, ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ฺอาหารปฏิบัติการ ลำดับที่ 18 "
Download แบบฟอร์ม PDF Print
Written by Administrator   
Friday, 22 April 2011 14:26
             แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัว
                         ข้าราชการ
                        
ลูกจ้างประจำ
                         พนักงานราชการ
                        
ข้าราชการบำนาญ
                         ครอบครัวของผู้ได้รบพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
               รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ
                         แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

             
ตัวอย่างคำสั่ง
                        
ตัวอย่างคำสั่งย้ายข้าราชการ
                        
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งย้าย ข้าราชการ
          
                   Smileการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ชำนาญงาน)
                          แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 1 - 3)
                          แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตอนที่ 4) (เลือกตามตำแหน่ง)
                               
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยวิชาการ)
                               
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สายช่วยงานบริหาร)
                                  (รูปแบบและองค์ประกอบในการเขียนผลงานสายงานบริหาร)
                               ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานห้องสมุด
                               ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
                               ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
                               ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างโลหะ นายช่างออกแบบเรือนายช่างเครื่องกล
                                 (นายช่าง/ช่างเครื่องเรือเดิม)
                               ตำแหน่งนายช่างศิลป์ นายช่ายภาพ
                               ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายช่างโยธา
                               ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร นายช่างไฟฟ้า

                    Smile การประเมินบุคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)
                            แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก
                              
แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 
                              
แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2
                              แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3
                              แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 4
                              แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน (ฉบับจริง)

 

                    Smileจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
                          แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
                          เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

                    Smileแบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ
                          แบบการนับทวีคูณของข้าราชการทหาร
                          หนังสือแสดงเจตนาผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
                          หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

                    Smileการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
                         
 
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
                           แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (สำหรับแทนผู้เยาว์)
                          แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

                          แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์   

                         
 
แบบหนังสือขอถวายพระราชกุศล
                           
หนังสือมอบอำนาจ

                           หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กมประมง
                           แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือจัดการงานศพกองทุนสวัสดิการกรมประมง

                    Smileการย้าย การโอน การลาออกจากราชการ
                          แบบคำร้องขอย้ายสำหรับข้าราชการภายในสังกัดกรมประมง
                          แบบคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน (ใช้คู่กับแบบคำร้องขอย้าย)
                          หนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง 
                          แบบฟอร์มรับโอน สำหรับพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
                          ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ
                           หนังสือขอลาออกจากราชการ
                          บัญชีงบเดือนเวลาทำงานของข้าราชการ (กรณีให้โอน)
                             แบบฟอร์ม Excel
                             ตัวอย่างแบบฟอร์ม PDF
                   Smile แบบขอกลับเข้ารับราขการ
                          กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                          กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
                 แบบฟอร์มการลา
                          ลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
                          ลาพักผ่อน
                          ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
                          ลาอุปสมบท และหนังสือขอถวายพระราชกุศล
                               จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
                               ก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
                          ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะ
                       จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
                       ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
                         ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
                         ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ ดูงาน
                         ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศและรายงานผล
                         ลาติดตามคู่สมรส
                         ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
                         ยกเลิกวันลา
               แบบรายงานเวรเฝ้าฯ พระราชพิธีต่าง ๆ
                     
              รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
                   Smileแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ
                         แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)    
                         แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
       
                  Smileบำเหน็จตกทอด
                          หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1),(แบบ 2)                   
                  
              Smileแบบฟอร์มการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
    •     
                         หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เอกสารแนบ 1)
                         สำเนาคำสั่งกรมประมงที่ 299/2554 
                            เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 2)
                         ตัวอย่างคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 3)
                         ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ (เอกสารแนบ 4)
                         แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (เอกสาีรแนบ 5)
                         แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม (แบบฟอร์มที่ 1)
                         แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 2)              
                        
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 3)
                        
บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (แบบฟอร์มที่ 4)
                         บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่จะคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 5)
                         ใบสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 6)                     
                        
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 7)              
                        
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 8)
                        
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกปละประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 9)
                        
บัญชีกรอกสรุปนคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 10)
                        
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 11)
                        
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ (แบบฟอร์มที่ 12)
                        
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 2 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ก)
                        
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 3 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ข)
                        
บัญชีกรอกคะแนนคัดเลือกและประเมินบุคคล ระดับ 4 (แบบฟอร์มที่ 13,14 ค)
                        
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำกรมประมง (รายละเอียด)
                        
หนังสือยินยอมปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น (กรณีมีเงินดาวน์) (รายละเอียด)

           Smileแบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
                        
ตัวอย่างหนังสือรับรอง เอกสารแนบ 1
                         คำสั่งที่ 614/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
                            เอกสารแนบ 2
                         ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เอกสารแนบ 3
        
               
ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการ 
เอกสารแนบ 4
                     
   แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด เอกสารแนบ 5
                         แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.ตำแหน่งเดิม) แบบฟอร์มที่ 1
                         แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.ตำแหน่งใหม่) แบบฟอร์มที่ 2
         
              
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
แบบฟอร์มที่ 3
       
                
ใบสมัครประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ 
แบบฟอร์มที่ 4
       
                
แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 
แบบฟอร์มที่ 5
                     
   ใบเซ็นชื่อผู้เข้าประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ แบบฟอร์มที่ 6
                         บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 แบบฟอร์มที่ 7(ก)
                     
   บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 แบบฟอร์มที่ 7(ข)
                        
บัญชีกรอกคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 แบบฟอร์มที่ 7(ค)
                     
   บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 2 แบบฟอร์มที่ 8(ก)
                     
   บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 แบบฟอร์มที่ 8(ข)
                        
บัญชีกรอกสรุปคะแนนประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 แบบฟอร์มที่ 8(ค)
                        
ตารางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้งประจำ ดาวน์โหลด
                         เอกสารบรรยาย ซักซ้อมความเข้าใจ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างรปะจำ ดาวน์โหลด
                         หนังสือยินยอมเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน (กรณีมีเงินดาวน์) (รายละเอียด)

 

 
              รวมแบบฟอร์มเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
                    ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือก
                     ทหารกองเกินเข้าัรบราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) (รายละเอียด)
  
                    ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบหนังสือสำคัญที่ใช้ประกอบกับ
                    
สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) (รายละเอียด)   
                    ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ (รายละเอียด)          
                    บบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
                    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
                     แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ฉบับใหม่) ใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (รายละเอียด)
                     แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียด)
                     แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                         ของหน่วยงานอื่น
(รายละเอียด)
                     หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอสละสิทธิรับการจัดจ้างและขอขึ้นบัญชี (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
                         จากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(รายละเอียด)  
                    
 หนังสือให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของหน่วยงานอื่น 
                          (แบบฟอร์มหมายเลข 1)
                     หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการจัดจ้างและขอสละสิทธิการขึ้นบัญชี (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
                         จากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(แบบฟอร์มหมายเลข 2)
                     หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอสละสิทธิรับการจัดจ้างและขอขึ้นบัญชี (กรณีเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
                         จากบัญชีของหน่วยงานอื่น)
(แบบฟอร์มหมายเลข 3)
                     บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์มหมายเลข 1)
                     บัญชีกรอกคะแนนในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์มหมายเลข 2)
                     บัญชีสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
                        (แบบฟอร์มหมายเลข 3)
                     บัญชีกรอกคะแนนและรวมคะแนนในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
                        
(แบบฟอร์มหมายเลข 4)
                     เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
                        ราชการทั่วไป
(แบบฟอร์มหมายเลข 5)
                     แบบประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มหมายเลข 6)
                     
ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แบบฟอร์มหมายเลข 7)
                     บัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ให้ส่งพร้อมหนังสือขอเปิดสอบ)

 

              
Last Updated ( Wednesday, 20 April 2016 11:45 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "