INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 11, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลำดับที่ 25, ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 , ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1, ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 3, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ลำดับที่ 8"
ข่าวรับสมัครงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนที่มีความรู้ความสามารถ
  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 1 อัตรา
  ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 16 ก.พ. 59
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  จำนวน 2 ตำแหน่งถึงวันที่ 19 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม) 
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
  พลเรือนสามัญมารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้
   จำนวน 3 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์
   จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 (รายละเอียด)
 •  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
   พลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัด ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
   เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2558 (รายละเอียด)
 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด) 

 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)   
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "