INTRANET"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 98,ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 19, ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 92, ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 14, ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ถึงลำดับที่ 1, ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ถึงลำดับที่ 1, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 9, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1"
ข่าวรับสมัครงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่
  15 ก.ย. ถึงวันที่ 3 ต.ค. 57 (รายละเอียด)
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล
  เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถึงวันที่ 19 ก.ย. 57 (รายละเอียด)
 • สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ
  ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง
  และกรมต่างๆ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
  หรือชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถึงวันที่ 30 ก.ย. 57  (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชี
  รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 57 (รายละเอียด)
 • กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ถึงวันที่ 5 ก.ย. 57(รายละเอียด)
 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 13 ส.ค. 57
  (รายละเอียด)
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
  เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)
  (รายละเอียด)
 • กรมศิลปากร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  ถึงวันที่ 8 ส.ค. 57 (รายละเอียด)
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
   จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 10 ก.ค. 57 (รายละเอียด)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีความประสงค์
  ระรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน 4 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
  แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ
  (ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านภาษาอังกฤษ และด้านกฏหมาย)
  ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 มิถุนายน 2557 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ(รายละเอียด)
 • ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)   
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

รับข่าวสาร กกจ. ผ่าน FB

MV เพลงจำขึ้นใจ

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "