การจัดทำยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.2556-2559)

ยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)

แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย

การจัดทำงบประมาณ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานประจำปี กรมประมง

 

เอกสารงบประมาณจำแนกรายจังหวัดประจำปีงบประมาณ


 

ปฏิทิน
«  September 2016  »
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
ค้นหาข้อมูล
แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซด์นี้จากที่ใด
 
ผู้เข้าใช้งานในขณะนี้
We have 13 guests online
สถิตผู้เข้าเยี่ยมชม
Members : 1
Content : 193
Web Links : 34
Content View Hits : 2155940
Google Site Search
lightboxpopup

กองแผนงาน กรมประมง :: Planning Division, Department of Fisheries

กองแผนงานจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงภายในกรมประมง

กรมประมง

กองแผนงานจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงภายในกรมประมง
โดย นางอุมาพร พิมลบุตร (ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ) เป็นประธานฯ
เพื่อติดตามความคืบหน้าและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานฯ
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง ประจำวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Last Updated (Thursday, 17 August 2017 11:28)

Read more...

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปี พ.ศ.2560
การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 สิ้นไตรมาสที่ 3
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กุมภาพันธ์)
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน งบกลาง รายงานการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณ๊ฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาประมง IUU
แบบฟอร์มการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์มการขอผ่อนผันกรณีการเบิกจ่ายล่าช้า ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
แบบฟอร์มการขอผ่อนผันกรณีการเบิกจ่ายล่าช้า ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
แผน/ผล ปฏิบัติงานการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการเบิกจ่าย สำหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 59
แผน/ผล การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายสำหรับรายจ่่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Last Updated (Wednesday, 19 October 2016 11:29)

Read more...

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการ ปี 2560
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน-แผนงบประมาณปี 2560
แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 งานวิจัย
แผนงาน/โครงการ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เอกสารแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ใบแก้คำผิดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)

Last Updated (Tuesday, 08 November 2016 16:05)

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี 2560

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการของกระบวนการกองแผนงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองแผนงานได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการลดการใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรมประมง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ

รายงานประจำปี 2558 กรมประมง

คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง

 

พื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวแต่เหมาะสมสำรับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 

การจัดทำ Zoning ในระดับจังหวัด (เพิ่มเติม)

แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 

Last Updated (Tuesday, 22 August 2017 10:07)

Read more...

 

ผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ 15 วัน
สรุปความก้าวหน้างานวิจัยปีงบประมาณ 2558
ผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายปีงบประมาณ 2559
สรุปผลงานปีงบประมาณ 2559
กราฟความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2559
การดำเนินการด้านการวิจัย

Last Updated (Monday, 26 September 2016 14:56)

Read more...

 
ระบบสารสนเทศ

ipa

dpis

gfmis

กรมบัญชีกลาง

e-saraban


ipa

เช็คเมลล์

 mail_dof

mail_fisheries

Links หน่วยงาน
กรมประมง

 กรมประมง

KM

การจัดทำยุทธศาสตร์