Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

   DOF ติดต่อกรมประมง   ทิศทางกรมประมง   สารสนเทศภายในกรมประมง   คำรับรองปฏิบัติราชการ  

                                                                                                    แผนผังเว็บไซต์       IPA   

งานสัมมนาวิชาการ

ข่าวการส่งออก


         


        

      

    ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปี 2557  

                                                                      13-08-57

     
 

       

   สหภาพยุโรปแก้ไขกฏระเบียบว่าด้วย.... 

  
                                                                      7-08-57

       

       

      สหรัฐยกเลิกพิจารณา AD กุ้งไทย  22-07-57

กีวี ประกาศกฏหมายอาหารใหม่   22-7-57

       สหรัฐเลื่อนกำหนดบังคับใช้ระเบียบย่อย FSMA 7 ฉบับ 22-7-57

              EU ขู่ลงโทษฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินี ละเมิด IUU 30-06-57

      

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


      

         บริโภคสัตว์น้ำไทย สด สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค...27-8-57

         ผลการประชุมระดับ Working group ระหว่างกรมประมง ประเทศไทย กับสาธารณรัฐเกาหลี 22-8-57

         ยกย่องเชิญชูเกียรตข้าราชการพลเเรือนดีเด่น....14-8-57

          กิจกรรมการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน......6-8-57 
          ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556.....6-8-57

          ญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายส่งออกสินค้าเกษตร-ประมง 10 เท่า... 4-8-57


                                                                                                         

อ่านต่อ...


บทความทางวิชาการ

บทความ

 


   ข้อตกลงด้านสุขอนามัยในการส่งออกสินค้าประมงกับประเทศต่างๆ

ภายใต้การดำเนินงานของ กตส.

                                                                               31-7-57

    ใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) สำหรับสินค้าประมงส่งออก

ไปยังสหภาพยุโรป

                                                                                                       31-7-57   

 

  ลักษณะทางกายภาพของสินค้ามีความสำคัญอย่างไรต่อการส่งออก

                                                                                                     28-7-57


อ่านต่อ...

                                                                                                 
 

ค้นหาเว็บ กตส.
ค้นหาเว็บ กูเกิล


หน่วยงานในสังกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมFish Inspection and Quality Control Division
  

  mail

  mail  สารบรรณ

  DPIS

  IPA

  GFMIS

  กรมบัญชีกลาง