Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
                               

บุคลากรกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทร.0-2562-0600 โทรสาร.0-2558-0136


หน่วยงาน
บุคลากร
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ฺ
ผู้อำนวยการกอง
นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์
ผู้อำนวยการกอง
13102
งานบริหารทั่วไป
นางชนาฉัตร  โปร่งจิตต์
นางอุไร  สืบสุข

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

13100

13103

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
แหล่งแปรรูปสัตว์น้ำ

นางกิ่งเดือน   สมจิตต์
นางสาวนิศานาถ ตัณฑัยย์
นางสาวสุรินทร์พร ยิ้มกัน

นางสาวกนกภรณ์ ชูขวัญชาญณรงค์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

13402
13407
13407

13402

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ
ทางเคมี
นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม
นางสาวสุภมาส    ไข่คำ
นางสาวลินดา   แซ่ลก
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
13300
13303
13303

กลุ่มพัฒนามาตรฐาน

สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

นางสาวอัญชิรา มะณีวงศ์
นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ

13504
13205

กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

นางสาวสุพินดา   จงสืบสุข

นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
13403
13404
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลินทรีย์
นางกนกพรรณ   ศรีมโนภาษ
นางเรณุกา   นิธิบุณยบดี
นายวชิร   คร้ามวอน
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
13201
13200
13202