บุคลากร กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ
โทร.0-2562-0600 โทรสาร.0-2558-0136

หน่วยงาน บุคลากร ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการกอง นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกอง 13102
งานบริหารทั่วไป นางชนาฉัตร จิตรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป 13100
นางอุไร สืบสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 13103
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูปสัตว์น้ำ นางกิ่งเดือน สมจิตต์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13402
นางสาวนิศานาถ ตัณฑัยย์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13407
นางสาวสุรินทร์พร ยิ้มกัน นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13407
นางสาวกนกภรณ์ ชูขวัญชาญณรงค์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13402
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ 13300
นางสาวลินดา แซ่ลก นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13303
นางสาวประภาศิริ ดลบันดาลโชค นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13303
กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ นางสาวอัญชิรา มะณีวงศ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13504
นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ 13205
กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ นางสาวสุพินดา จงสืบสุข นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13403
นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ 13404
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ 13201
นางเรณุกา นิธิบุณยบดี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ 13200
นายวชิร คร้ามวอน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ 13202