กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • (ก) ศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสุขอนามัยแหล่งผลิต และผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดมาตรฐานสุขลักษณะการผลิตระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัยและสุขลักษณะ
  • (ข) การควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลสุขลักษณะด้านความปลอดภัยต่อการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออก ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • (ค) ให้การรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำแหล่งเลี้ยง แหล่งจับ สะพานปลา เรือประมง สถานแปรรูปเบื้องต้น โรงงานผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • (ง) วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตและระบบตรวจรับรองให้ได้มาตรฐานสากล
  • (จ) ดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย