งานบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูปสัตว์น้ำ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เลขที่ 50 อาคารปรีดากรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0 25620600 โทรสาร 0 25580136