logo.jpg
Home หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม

4.ประสานงานราชการและประมวลผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด

5.ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิทยุสื่อสารกลาง และซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปการส่วนกลาง

6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม

7.ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

8.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
เลขานุการกรม