ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และทรัพยากรประมงน้ำจืด ซึ่ง ประกอบด้วย กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกลุ่มงานวิจัยแหล่งน้ำ

     • ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
     • ให้คำแนะนำ และบริการความรู้ ด้านการเพาะเลี้ยงและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
        แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
     • ประสานงานโครงการต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย  แผนก   งาน

1.  งานอำนวยการ   มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง  และส่วนราชการอื่นๆ  ภายในจังหวัดเชียงราย  มีดังนี้

    

     งานธุรการ   มีหน้าที่จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปี  รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมข้าราชการประจำเดือน

     งานสารบรรณ    บริหารงานเกี่ยวกับเอกสาร  ตั้งแต่จัดทำร่าง  เขียน  พิมพ์  เสนอ  ดูแลเครื่องใช้สำนักงานตลอดจนเก็บรักษาเอกสารของทางราชการ     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือรับ  ลงทะเบียนหนังสือส่ง

     งานการเงินและงานพัสดุ    ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ   นำเงินส่งคลัง  จัดทำบัญชี   รายงานใช้จ่ายเงินตามโครงการๆ

     งานวิทยุ   ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร  รับส่ง  ระหว่างหน่วยงานราชการกรมประมง

 

2.  งานพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำจืด  

     -  เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด
     -  เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด
     -  การอนุบาล
     -  การรวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด
     -  การฝึกอบรมและบริการทางวิชาการ