แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นเว็บไซต์สถานีฯ
 

แสดงจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1357
mod_vvisit_counterYesterday264
mod_vvisit_counterThis week5436
mod_vvisit_counterThis month50928
mod_vvisit_counterAll380173
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
_____ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง_____">

ยินดีต้อนรับ

 

  

 

 

 


 

 รายชื่อกระบวนงานให้บริการประชาชนในคู่มือประชาชน ภายใต้ พรบ. การอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สามารถสืบค้นละดูรายละเอียดในการให้บริการ 

 


 
PDF พิมพ์ อีเมล

  

 

 

 

 
>> ** NEW ** มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (รายละเอียด) Update 28-06-59
>> ** NEW ** คู่มือประกอบการดำเนินงานตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkia  หรือ Cherax spp.)
ต้องปฏิบัติ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (รายละเอียด) Update 28-06-59 
ผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านการประมง  ของจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ราย คือ
นายวิรุฬศักดิ์  ชัยชมภู (ผลิตพันธุ์กบ) โทร. 087-1895815 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยลดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิต 10% จากราคาที่จำหน่าย
ตั้้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560  (Update 14-05-59)

 *** ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีการตกลงราคา) Update 25-05-59

 

ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. 2558  Update  08-05-59

 >> แจ้งผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) (รายละเอียด)  Update 10-06-59
>> *** ประมงลำปาง วิจัยพันธุ์ปลารากกล้วย (ชมสารคดี) Update 17-05-59
>> "ฤดูน้ำแดง ปี 59" ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงวางไข่ (รายละเอียด)  Update 13-05-59
>> แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช ต้องปฏิบัติ *** ด่วนมาก *** (รายละเอียด) 04-05-59
>> การขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารสมบัติของแผ่นดิน (รายละเอียด) 27-04-59
>> ฐานความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) 
>> สรุปโดยย่อ "ฐานความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมงฯ" (รายละเอียด)
>> แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว (รายละเอียด) 

 

 
 
PDF พิมพ์ อีเมล

  

  
  
 
ศพจ.ลำปาง ดำเนินการอบรม และติดตามผลการโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส (
อ่านต่อ...
 
 
คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เยี่ยมชมระบบการทำงานของหน่วยงาน (อ่านต่อ...) 
 ศพจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (
อ่านต่อ...)
 
ศพจ. ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม (อ่านต่อ...)
 ศพจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใสฯ (
อ่านต่อ...
 
ศพจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใสฯ (
อ่านต่อ...
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
 
ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...
ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...
ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...
ศพจ.ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจคุณสมบัติน้ำ
ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (
อ่านต่อ...
ศพจ.ลำปาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และลงพื้นที่
ตรวจประเมินฟาร์ม (อ่านต่อ...) 
ศพจ.ลำปาง ดำเนินการ ตามโครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ฤดูการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง (
อ่านต่อ...)
 
ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
จัดนิทรรศการด้านการประมง (อ่านต่อ...
 ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (
อ่านต่อ...
 
 ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำปาง ตรวจประเมินร้านค้า (อ่านต่อ...)
ศพจ.ลำปาง ลงพื้นที่รวบรวมพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อนำ
มาศึกษาวิจัย และเพาะขยายพันธุ์ (อ่านต่อ...
 
ผุ้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 ประชุมติดตาม
ผลการดำเนินงานฯ (อ่านต่อ...)
ศพจ. ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมพิธิเปิด
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ (อ่านต่อ...
ศพจ.ลำปาง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ม.แม่โจ้
และเป็นวิทยากร โครงการ "ประมงอาสา" (อ่านต่อ...) 
ศพจ.ลำปาง สนับสนุน และร่วมปล่อยพันธุ์กบ
พร้อมกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (อ่านต่อ...
 
ศพจ. ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
บริเวณหาดปู่ด้าย (อ่านต่อ...)
ศพจ. ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
บริเวณฝายกั้นน้ำบ้านร้อง และปล่อยพันธุ์ปลา (อ่านต่อ...)
  
ศพจ. ลำปาง ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มฯ
(อ่านต่อ...) 
ศพจ. ลำปางร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
และปลูกต้นไม้ (อ่านต่อ...

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด... 

  

 

 
Free joomla themes

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ปลาประจำหน่วยงาน

พยากรณ์อากาศ

คู่มือประชาชน


ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

 

ราคาน้ำมัน