แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นเว็บไซต์สถานีฯ
 

แสดงจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday57
mod_vvisit_counterThis week59
mod_vvisit_counterThis month168
mod_vvisit_counterAll115907
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
_____ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง_____">

ยินดีต้อนรับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 

 

 

 
จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

   


 
PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

 

-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 

-  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 

-  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล

-  ประกาศ! เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

-  ศูนย์ช่วยเหลือและบริการประชาชนด้านการประมง

-  การมอบนโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ปล่อยพันธุ์ปลา
ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ
ให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมผลิตสัตว์น้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2558 

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกับประมง
อำเภอแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ปล่อยพันธุ์ปลา
ตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง โครง
การกิ่วคอหมา ณ เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ปล่อยพันธุ์
ปลาและพันธุ์กบ ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรม
ชาติ กิจกรรมผลิตสัตว์น้ำ ณ อ.งาว และ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราข
สุดา สยามกุราชกุมารี ณ เขื่อนกิ่วคอหม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

     

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ให้คุณทวีพงษ์  ศรีผา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าให้ความรู้การเลี้ยงปลาเพื่อเป็น
อาชีพ ซึ่งจัดโดยนิคมสร้างตนเองกิ่วลมจังหวัดลำปาง ณ ลาน
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2558

 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง โดยคุณนฤมล  วงศ์กิจ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินเพื่อให้การบรองตลาดสด ตามโครงการส่งเสริมการ
บริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Market) ของ
สำนักงานเกษตรและสหรกรณ์จังหวัดลำปาง ตลาดสดเทศบาล 2
(อัศวิน) และตลาดฟ้าลานนา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งเสิรม
ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ตามกิจกรรมสนับสนุน
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ณ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
แจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ปล่อยพันธุ์ปลา ตามแผนงานพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง โครงการกิ่วคอหมา ณ เขื่อนกิ่วคอหมา
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง โดยฝ่ายผลิตได้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติโครงการอบรมการเพาะปลาหมอเทศเพื่อการจำหน่าย ซึ่งจัดโดย
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.นิคม
พัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ โดย
ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2558

 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ณ ดอนแม่ม่าย หนองหล่ม บ้านวังศรีภูมิ หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง
จ.ลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี
 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิม
พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10
ต.ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานในพิธี
 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปล่อยพันธุ์กบตามแผนงานอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ สระเก็บน้ำ
หมู่ที่ 1 บ้านวังศรีภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีประชาชนร่วม
ปล่อยในครั้งนี้ด้วย


 
Free joomla themes

ผู้อำนวยการ

boss58.jpg

ปลาประจำหน่วยงาน

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาน้ำมัน