ผอ.ศูนย์ฯ

นายพงศ์เทพ จันทรชิต

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

แหล่งท่องเที่ยว

การเพาะหนอนแมลงวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

การเพาะหนอนแมลงวัน

 

        

 

                           ห

                  หนอนแมลงวัน เป็นอาหารของสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกบ ตะพาบน้ำ และปลาชนิดต่าง ๆ มีผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามหลายรายที่นิยมนำหนอนแมลงวันมาเลี้ยงปลา ทั้งนี้ ไม่เพียงส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วเท่านั้น แต่ยังสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามในการนำหนอนแมลงวันจากธรรมชาติ มาใช้เป็นอาหารปลานั้น ยังมีข้อจำกันทั้งปริมาณ และการขนส่ง ดังนั้น หากรู้จักวิธีการเพาะขยายพันธุ์หนอนแมลงวันเอง ก็มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพดังกล่าวได้มากเลยทีเดียว

                  แมลงวันซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 6-9  มิลลิเมตร เป็นแมลงวันที่มีปากแบบดูดซับหรือแตะดูด ตัวมีสีเทา มีขนาดเล็กกว่าแมลงวันหัวเขียว ตัวเมียจะวางไข่ในมูลสัตว์หรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย วางไข่ครั้งละประมาณ 75-150 ฟองและจะวางไข่ประมาณทุกๆสามถึงสี่วัน ตลอดชั่วอายุจะวางไข่ประมาณหกครั้งแมลงวันทั่วไปมีการเจริญเติบโตแบบสมบรูณ์ คือมีการเปลี่ยนแปลงครบทั้งสี่ระยะ จากระยะ ไข่ไปเป็นตัวอ่อน จากตัวอ่อนเป็นดักแด้ แล้วเจริญเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งแต่ระยะได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิและความชื้นกับอาหารที่กิน

        ระยะไข่     ใช้เวลา 8-12 ชั่วโมง    ระยะหนอน    ใช้เวลา5-9 วัน    ระยะดักแด้    ช้เวลา5-9 วัน  ระยะหนอน

ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน

                  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงวันประกอบไปด้วย อาหาร น้ำ และอุณหภูมิของอากาศ เมื่ออุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาของช่วงชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัยสั้นลง อาหารพวกแป้ง และน้ำตาลช่วยให้อายุของแมลงวันยืนยาวขึ้น ส่วนอาหารพวกโปรตีนช่วยในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันประมาณ 35-45 องศาเซลเซียส โดยแมลงวันแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ 1,000 ฟอง ตลอดชั่วอายุเฉลี่ย 14-70 วัน  อิทธิพลของอุณหภูมิมีผลต่อระยะเวลาการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวันเช่น  อุณหภูมิที่ 16, 18, 20, 25, 30 และ35 องศาเซลเซียส ระยะเวลาช่วงเป็นตัวหนอนเฉลี่ย 45, 27, 20, 16, 10 และ 7 วัน ตามลำดับ

วิธีการเพาะหนอนแมลงวัน

                  ในธรรมชาติแมลงวันกินอาหารจาก ซากอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อย เศษอาหารจากบ้านเรือน มูล และของเสียที่สัตว์ขับถ่ายออกมา เมื่อแมลงวันกินอาหารอิ่มแล้วก็วางไข่ในเศษ ซาก หรือมูลสัตว์ที่เข้าไปกิน แมลงวันตัวหนึ่งวางไข่ประมาณ 3-4 วันต่อครั้ง ๆ ละประมาณ 75 - 150 ฟอง จากนั้นฟักออกเป็นตัวหนอนภายในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากฟักออกเป็นตัวหนอน ใช้ระยะเวลาเพียง 4 วัน สามารถรวบรวมไปเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงได้จนถึงวันที่เจ็ดก่อนที่ตัวหนอน ข้าสู่ระยะดักแด้ การเพาะหนอนแมลงวันสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีอยู่ เพื่อความประหยัด และลดต้นทุนการผลิต สามารถสรุปวิธีการเพาะหนอนแมลงวันจากมูลสัตว์ได้ดังนี้ 

                  1. เป็นขั้นเตรียมการ ประกอบไปด้วยการจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลสุกร เช่น กะละมังพลาสติก ถาดอลูมิเนียม หรือภาชนะอื่นที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งถ้าหากภาชนะมีขนาดใหญ่รับมูลสัตว์ได้มาก ส่งผลถึงปริมาณหนอนที่ได้มากตามไปด้วย  ภาชนะเล็กได้ปริมาณหนอนน้อยเช่นกัน

                  2. รวบรวมมูลสุกรให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ โดยให้พอเหมาะกับขนาดของภาชนะรองรับในการรวบรวมมูลสุกรนี้ หากเป็นไปได้ ควรเป็นมูลที่สุกรขับถ่ายออกมาในวันเดียวกันจึงทำให้ได้ตัวหนอนที่มีขาดใกล้ เคียงกัน  เพราะหากใช้มูลสัตว์ที่มีอายุหลายวัน ทำให้ได้ตัวหนอนที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอ มีทั้งเล็กบ้างใหญ่บ้าง

                  3. นำมูลสัตว์ที่รวบรวมได้ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วเกลี่ยมูลสัตว์ให้ทั่วเสมอกัน หนาประมาณ  5-6 เซนติเมตร  หากมูลสัตว์ที่รวบรวมได้แห้งเกินไป ให้เติมน้ำเพื่อให้มีความชื้นเพิ่มขึ้น

                  4. นำภาชนะรองรับมูลในขั้นตอนที่สองไปไว้ภายในโรงเรือนเลี้ยงสุกร หรือในที่มีแมลงวันชุกชุม  ไม่ให้โดนแดด และฝน เพราะทำให้มูลสุกรแห้งหรือชื้นเกินไป

                  5. เมื่อหนอนแมลงวันมีอายุครบสี่วัน หนอนมีขนาดพอที่นำไปเป็นอาหารได้ เริ่มทยอยนำหนอนไปให้กินก่อนที่เข้าสู่ระยะดักแด้  เพราะระยะดักแด้ไม่มีการเคลื่อนไหว

                  ในการแยกหนอนแมลงวันออกจากเศษอาหาร และมูลสัตว์ หากต้องการแยกตัวหนอนออกจากเศษอาหารก่อนที่นำไปเป็นอาหาร ก็สามารถทำได้โดยนำภาชนะที่มีตัวหนอนไปผึ่งแดด เมื่อหนอนโดนความร้อนก็หลบเข้าไปอยู่ชั้นล่างของเศษอาหาร หลังจากนั้น ให้ตักเศษอาหารที่อยู่ส่วนบนออกก็เหลือเฉพาะตัวหนอนที่อยู่ชั้นล่างสุด จากนั้นให้ช้อนตัวหนอนด้วยตระแกรงนำไปจุ่มน้ำ เศษอาหารที่มีน้ำหนักเบากว่าลอยขึ้น คงเหลือเฉพาะตัวหนอน แล้วจึงนำไปเป็นอาหารต่อไป

ปริมาณผลผลิตหนอนแมลงวัน

                  ปริมาณผลผลิตของหนอนแมลงวันขึ้นอยู่กับจำนวนแมลงวันที่มาวางไข่ และปริมาณมูลสัตว์ที่ใช้เพาะ โดยมูลสัตว์น้ำหนัก 10 กิโลกรัม สามารถเพาะหนอนแมลงวันได้น้ำหนักสดประมาณ 2 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตของหนอนแมลงวันจากการเพาะเลี้ยง นอกจากขึ้นอยู่กับปริมาณมูลสัตว์ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากเป็นฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 - 45 องศาเซลเซียส แมลงวันมีมากกว่าฤดูอื่น และหนอนแมลงวันเจริญเติบโตดี แต่ถ้าหากเป็นฤดูฝนหรือฤดูหนาว ทำให้ช่วงชีวิตในแต่ละระยะยาวนานมากขึ้น แมลงวันก็มีะจำนวนน้อย ส่งผลถึงปริมาณตัวหนอนที่ฟักจากไข่ของแมลงวันก็น้อยไปด้วย

 คุณค่าทางอาหารของหนอนแมลงวัน

                  คุณค่าทางโภชนาการของหนอนแมลงวัน ประกอบด้วย โปรตีน 45% ไขมัน 15% เยื้อใย 6% เถ้า 16% ความชื้น 8% และพลังงาน 5,128 kcal/ kg  ถือ ว่าเป็นอาหารที่มีระดับโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับโภชนาการของปลาป่นอัดน้ำมันและกากถั่วเหลืองสกัด น้ำมัน เห็นได้ว่าระดับโปรตีนของหนอนแมลงวันที่ 45% ต่ำกว่าของปลาป่นที่มีโปรตีน55% แต่ใกล้เคียงกับของกากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันที่มีระดับโปรตีน 44%

ปริมาณผลผลิตหนอนแมลงวัน

                  ปริมาณผลผลิตของหนอนแมลงวันขึ้นอยู่กับจำนวนแมลงวันที่มาวางไข่ และปริมาณมูลสัตว์ที่ใช้เพาะ โดยมูลสัตว์น้ำหนัก 10 กิโลกรัม สามารถเพาะหนอนแมลงวันได้น้ำหนักสดประมาณ 2 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตของหนอนแมลงวันจากการเพาะเลี้ยง นอกจากขึ้นอยู่กับปริมาณมูลสัตว์ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หากเป็นฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 - 45 องศาเซลเซียส แมลงวันมีมากกว่าฤดูอื่น และหนอนแมลงวันเจริญเติบโตดี แต่ถ้าหากเป็นฤดูฝนหรือฤดูหนาว ทำให้ช่วงชีวิตในแต่ละระยะยาวนานมากขึ้น แมลงวันก็มีะจำนวนน้อย ส่งผลถึงปริมาณตัวหนอนที่ฟักจากไข่ของแมลงวันก็น้อยไปด้วย

คุณค่าทางอาหารของหนอนแมลงวัน

                  คุณค่าทางโภชนาการของหนอนแมลงวัน ประกอบด้วย โปรตีน 45% ไขมัน 15% เยื้อใย 6% เถ้า 16% ความชื้น 8% และพลังงาน 5,128 kcal/ kg  ถือ ว่าเป็นอาหารที่มีระดับโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับโภชนาการของปลาป่นอัดน้ำมันและกากถั่วเหลืองสกัด น้ำมัน เห็นได้ว่าระดับโปรตีนของหนอนแมลงวันที่ 45% ต่ำกว่าของปลาป่นที่มีโปรตีน55% แต่ใกล้เคียงกับของกากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันที่มีระดับโปรตีน 44%

 

 

Послушайте, я очень спешу,-произнес Фауст недовольным тоном.

Число ролей, в которых могут выступать мужчина и женщина, в нашем мире, к сожалению, очень ограничено.

У Энн было столько ответов на это гнусное обвинение, что она не знала, какой выбрать, и, разумеется, выбрала самый неудачный.

Но трусливые ноги еще бегут, теперь они убегают от смерти.

Посмотри-ка на него, Джек, сказал он.

Я при дворе уже семнадцать лет.

Оставайтесь, где стоите, и бросайте оружие!

Гранитные скалы остались позади, и перед ним раскинулась река, полноводная, грязная и зловонная, "Скачать софт портал"с берегами, испещренными красной и белой глиной, которой многочисленные племена пользовались для боевой раскраски.

Она бы посчитала, что эйон "Скачать казахские минусовки"лишился части своей привлекательности, если бы он ограничивался традиционными цветами и оттенками.

Постарайся рассуждать практически, дорогая.

Теперь наступил момент, когда нас, в том числе и антропологов, будет оценивать само время.

Эйрадис нравилось ощущение постоянства, которое исходило от антикварных вещей.

Он попытался уравновесить шпагу, и это ему сразу же удалось.

Сквилл говорит, что ему придется вызывать их всю ночь, мягко сказал Калла Малланик.

Он вскочил на ноги, но Гарден перехватил его прежде, чем он успел "скачать для драйвер для веб камеры logitech"перегнуться через ограждение.

Иди и пришли ко мне полковника.

Хотя нет, о вас писали бы все газеты задумалась она.

Я прошел вперед, но ничего особенного не почувствовал.

Но это "1000 вопросов и ответов. Энциклопедия для юных эрудитов"не единственный сад при жилище богатого владельца рудников.

Я только что "Футбол на диване: книга-игра"вернулся из Дворф-Стар.

Он еще раньше намекал мне, что сомневается в гибели мулата.

Но в конце концов, если уж она так тепло приветствует кого-либо, "Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империии"то вправе ожидать соответствующего ответа, "Русский язык: Полный справочник для подготовки к ГИА"хотя бы слабого проявления интереса к ней.

Ведь не могло же это "Волшебный Блокнот"быть человеком!

Конечно, это было немного рискованно, пока мы не дойдем до северного края плантации, "Карандаш и Самоделкин на острове фантастических растений"но мы могли держаться подальше от изгороди и по возможности не выходить из подлеска.

Позор, стократ позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать императора и империю и своими злодеяниями осквернили не только славные знамена нашей великой и мужественной армии, но и ту нацию, к которой они себя на примере ООО 'Стройреставратор'"причисляют.

Однако он, видно, не думал, что одного этого средства достаточно.

Ей не приходилось раньше слышать имя Маюми.

Может, и не навсегда, но, во всяком случае, не скоро покажется.

Стало быть, он опять вез разные разности для больного.

Когда в начале пути Диас свернул в сторону, они крикнули ему, что он едет не по той дороге.

Итак, Чиун, тот, кто называет себя "большой папа скачать торрент"Римо Уильямсом, на вашей ответственности.

Знание географии Южной Чехии, "скачать прогу для создание видео"приобретенное Швейком во "скачать фильм программа"время маневров в том округе, "Должностная инструкция руководителя проекта"наполнило сердце девы теплом "Скачать bahh tee передружба недоотношения"родного края.

послышался из глубин дома "план проведения дня рождения"дребезжащий старческий голос.

И теперь пришла пора снова встретиться с прессой.

Святой человек из христиан, "игра в шарики скачать"сказал Чиун.

С проклятиями он поспешил назад к телефону.

Не молния должна расколоть и погубить "игры макияж модный"дерево, а холод старости должен высушить в "кино комедии скачать"нем жизненные соки, и тогда листья увянут и облетят, "учебник 7 класса по алгебре макарычев скачать"а ветки отпадут от мертвого, полусгнившего ствола.

Тебе не "скачать нюша вою на луну mp3"нужна ничья помощь, друг, сказал Воджик.

В этих прериях нередко нападают на караваны и не только на такие, как наш, но и на "скачать программу для создавание игры"караваны посильнее нашего,-грабят и убивают.

Или призывают нечеловеческие существа.

Врач что-то горячо объяснял пожимавшему плечами подпоручику Цайтгамлю.

Вдобавок он был для своих лет очень силен и потому не отставал от матроса.

Они хотели те обрывки веревки, которые мы собираем после казней через повешение, те, из которых были сделаны петли.

Снабженцы говорили, что они никак не могут достать подлинный волшебный меч.

Вряд ли кто-нибудь станет обвинять человека, спасающего прекрасные картины от истребления.

Такие куски будут разогреваться и держаться вместе до тех пор, пока не расплавится где-либо кабель, или пока не разлетится на куски потерявшая стабильность сверхпроводящая керамика.

За ножом и рукой, держащей его, виднелось темное лицо с густыми усами и горящими глазами.

Назад я не вернусь, быстро сказал Скривнер.

Я никогда не чувствовала себя настолько свободной.

По-видимому, всадница изменила свои намерения или остановилась, чтобы обдумать свои планы.

Я был далеко, Рэндольф, обратился он ко мне, но когда узнал о том, что произошло, я мчался, как ветер.

Или вещество, которое уничтожило бы половину округа.

Мальчик, правда, делал некоторые успехи, но вскорости обнаружилось, что он питает особую склонность к тем античным авторам, чьи произведения трактуют главным образом об усовершенствованиях в сельском хозяйстве.

Может, ученые поверят, не унимался Толька, обращаясь уже к Зернову.

Ли Пяо объяснил мне некоторые тонкости, касающиеся длины бечевы, "скачать игру на скейтбордах" а потом я снова поднял Пакпао в "тихий дон книга читать" небо.

Подобное упорство со стороны этого не слишком сообразительного чудовища казалось ему весьма странным.

Не "скачать драйвера intel 82865g graphics controller" может быть,-возразил Велиал.

Я с трудом заставляю себя не отшатнуться, не шарахнуться прочь.

Такой король навсегда останется в памяти людей.

Видимо, я слишком стар для таких вещей.

Только так мой план может осуществиться.

Молодой генерал и без того знал слишком много того, чего Земятин не открывал ни "Маруся" одному человеку.

Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и всегда после этого станет покорна вашей воле, стоит вам лишь напомнить ей о том, что впервые лишило ее свободы.

Я просто хотел сказать, что приговор ошарашил меня.

Молодой напарник старика деловито насаживал "самая лучшая браузерная игра" оставшихся на их собственные мечи, аккуратным штабелем складывая тела в угол.

Думаю, вы правы, согласился Смит.

Из этого ореола появляется всадник без головы; он снова продолжает свой путь.

x x x Закончив занятия в школе вольноопределяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом.

Бежать было некуда, за спиной была лишь стена с повисшим на ней японским флагом.

И все "совершенствование системы кредитования" же порой мне казалось, что наш разговор, обсуждавший грандиознейшую, по сути дела, операцию захват власти в организованном полицейском государстве, не соответствует поставленной цели.

Они скользили плавно и бесшумно.

Аукцион был назначен на три часа пополудни.

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday70
mod_vvisit_counterThis week240
mod_vvisit_counterThis month473
mod_vvisit_counterAll444819
Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์