เมนูหลัก

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril

ข่าวประชาสัมพันธ์

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril

กิจกรรม

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril

งานวิชาการ

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril

แผนงาน/โครงการ

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril

ปลาประจำหน่วยงาน

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril

ข่าวออนไลน์

more info about orlistat walmart
diflucan pill
levetiracetam generic
buy modafinil fast
more info about bactrim 800-160 tab interpharm
buy orlistat cheap
about cost of letrozole
buy azithromycin without
http://razon.com.mx/?dfa=806593
femara 7.5mg
price of nexium
cabergoline 30ml
doxycycline 200
premarin tablet in new york
10 lipitor mg
antibiotics bactrim
azithrocin usa
bupropion er tab 300 mg
fluconazole without a prescription
buy bulk piracetam
piracetam med
bupropion best price
info about order nexium online
 metronidazole
information about bactrim ds tablet
buy a-ret without a prescription
simvastatin generic in france
http://reseau-terra.eu/?gag=527296
buy super kamagra uk
80 mg simvastatin
piracetam powder wholesale
ranitidine capsule
more buy sildenafil citrate 50mg
buy cheap dilantin
naltrexone 3 mg
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=933563
levetiracetam 750 mg tab
about discount alli orlistat
more info buy oleanz usa
simvastatin tab 80mg
amitriptyline online
buy 300 mg zantac
ciprofloxacin er 1000 mg
http://theatre-bourg.com/?fga=424456
http://moteurline.apf.asso.fr/?hag=331282
buy naltrexone online
buy sulpitac online in france
more info 150mg bupropion identify
aze azithromycin in canada
vasotec official site in mexico
enalapril 2.5
about nexium 40
http://sfc-classification.net/?hty=932271
buy avanafil
buy modafinil 200mg
premarin to 
info about nexium online pharmacy
generic accutane 10mg
buy oleanz
getting off enalapril


Designed by:

การเพาะเลี้ยงลูกน้ำ

 

การเพาะเลี้ยงลูกน้ำ  

 

 

                            

                       ลูกน้ำเป็นตัวอ่อนของยุง และยุง  เป็น แมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงมีในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้าน ปีมาแล้ว โดยปกติตัวเมียมักกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักกินน้ำหวาน นอกจากนี้ยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก ยุงตัวเมียมีอายุประมาณ 1-3 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิดและสภาพแวดล้อม ส่วนตัวผู้ะมีอายุประมาณ 4-5 วัน ยุงตายหลังจากผสมพันธุ์เสร็จ ยุงทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 3,450 ชนิด พบในประเทศไทย ประมาณ 412 ชนิด แต่ที่คุ้นเคยกันดีคือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ยุงลาย (Aedes)

 

ลักษณะของยุง

 

ยุงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมีขนาดลำตัวยาว 4-6 มิลลิเมตร บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 มิลลิเมตร และบางชนิดอาจยาวมากกว่า 10 มิลลิเมตร ยุง มีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่น ได้อย่างง่ายๆ โดยสังเกตจากรูปพรรณสัณฐาน ดังต่อไปนี้คือ มีปากคล้ายงวง ยื่นยาวออกไปข้างหน้า และมีปีกสำหรับบิน 1 คู่ ยุงมีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่น ได้โดยสังเกตจากรูปพรรณสัณฐาน ดังต่อไปนี้คือ มีปากคล้ายงวง ยื่นยาวออกไปข้างหน้า และมีปีกสำหรับบิน 1 คู่

 

วงจรชีวิตของยุง
 
 

ยุงมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ (holometabolous) ซึ่งประกอบด้วย ไข่ (egg)  ลูกน้ำ (larva)  ตัวโม่ง (pupa) และยุงตัวแก่ (adult)   การเกิดของยุงแบ่งเป็น 4 ขั้น

 

                        ช่วงเป็นไข่ ซึ่งยุงจะไข่ในน้ำ

                        ช่วงเป็นลูกน้ำตัวยาว (Larva) กินสารอินทรีย์  แบคทีเรียแล ะแพลงค์ตอนในน้ำเป็นอาหาร

                        ช่วงเป็นลูกน้ำตัวกลม หรือลูกโม่ง (Pupa) คือ ตัวอ่อนของยุงที่พร้อมจะเป็นยุงแล้ว จะไม่กินอาหาร

                        ช่วงที่เป็นยุง (ตัวแมลง)

                        ยุงเมื่อลอกคราบออกจากระยะตัวโม่งได้ไม่กี่นาทีก็สามารถออกบินได้เลย อาหารที่ใช้ในระยะนี้ของทั้งตัวผู้ และตัวเมียเป็นน้ำหวานจากดอกไม้ หรือต้นไม้ การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอากาศ บางชนิดการผสมพันธุ์เกิดขึ้นในขณะที่ยุงตัวผู้มีการบินวนเป็นกลุ่ม (swarming) โดย เฉพาะเวลาหัวค่ำและใกล้รุ่ง ตามพุ่มไม้ บนศีรษะ ทุ่งโล่ง หรือบริเวณใกล้กับเหยื่อ เป็นต้น และตัวเมียจะบินเข้าไปเพื่อผสมพันธุ์ ยุงตัวเมียส่วนใหญ่ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวโดยที่เชื้ออสุจิจากตัวผู้ถูก กักเก็บในถุงเก็บน้ำเชื้อ ซึ่งสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตของมัน ส่วนยุงตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง ยุงตัวเมียที่จับได้ตามธรรมชาติมักมีเชื้ออสุจิอยู่ในถุงเก็บน้ำเชื้อเสมอ

                        ยุงตัวเมียเมื่อมีอายุได้ 2 - 3 วัน จึงเริ่มออกหากินเลือดคนหรือสัตว์ เพื่อนำเอาโปรตีนและแร่ธาตุไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่ แต่มียุงบางชนิดที่ไม่จำเป็นต้องกินเลือดก็สามารถสร้างไข่ในรังไข่ได้ เช่น ยุงยักษ์ เลือดที่กินเข้าไปถูกย่อยหมดไปในเวลา 2 - 4 วัน แต่ถ้าอากาศเย็นลงการย่อยใช้เวลานานออกไป

                        เมื่อไข่สุกเต็มที่ยุงตัวเมียจะหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในการวางไข่หลังจากวางไข่แล้วยุงตัวเมียก็ออกดูดเลือดใหม่ และวางไข่ได้อีก บางชนิดที่มีอายุยืนมากอาจไข่ได้ร่วม 10 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 4 - 5 วัน แต่อาจเร็วกว่าหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และชนิดของยุง ส่วนยุงตัวผู้ตลอดอายุขัยกินอาหารจากแหล่งน้ำหวานของดอกไม้หรือพืชที่ผลิต น้ำตาลในธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับยุงบางชนิดที่ตัวเมียไม่กัดดูดเลือดคนหรือสัตว์เลย

                        ยุงตัวเมียวางไข่ประมาณ 30 - 300 ฟอง ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของยุงและปริมาณเลือดที่กินเข้าไป ไข่จะมีสีขาวหรือครีมเมื่อออกมาใหม่ ๆ และในเวลาไม่กี่นาทีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลดำไปจนถึงสีดำ ไข่ยุงมีรูปร่างลักษณะหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิด ยุงลายวางไข่บนวัตถุชื้น ๆ เหนือผิวน้ำ ยุงรำคาญวางไข่ติดกันเป็นแพบนผิวน้ำ ยุงก้นปล่องวางไข่บนผิวน้ำ ส่วนยุงเสือวางไข่ติดกันเป็นกลุ่มใต้ผิวน้ำติดกับพืชน้ำที่ลอยอยู่ ไข่ยุงส่วนใหญ่ทนต่อความแห้งแล้งไม่ได้ยกเว้นไข่ของยุงลายซึ่งสามารถทนทาน ต่อความแห้งแล้งได้นานหลายเดือน ในเขตร้อนชื้นไข่จะฟักออกเป็นตัวภายใน 2 - 3 วัน

                  ลูกน้ำของยุงเป็นระยะที่มีความแตกต่างจากตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่น มีลักษณะส่วนอกกว้างใหญ่กว่าส่วนหัวและส่วนท้อง เมื่อออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะมีขนาดเล็กมากและค่อยๆ โตขึ้น มีการลอกคราบ 4 ครั้ง ก่อนที่จะเป็นตัวโม่ง ลูกน้ำต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดระยะที่ดำรงชีวิต มีบางชนิดที่ปรับสภาพพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น สามารถ อยู่ได้ในสภาพที่เป็นโคลนเปียก หรือในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูง ลูกน้ำของยุงชนิดต่าง ๆ หายใจจากผิวน้ำโดยผ่านท่อหายใจ เช่น ยุงลาย และยุงรำคาญ หรือผ่านทางรูหายใจในยุงก้นปล่อง แต่ลูกน้ำของยุงเสือมีท่อหายใจที่สามารถสอดหรือแทงเข้าไปในบริเวณรากของพืช น้ำ โดยเฉพาะพวกจอก และผักตบชวา เพื่อใช้ออกซิเจนจากโพรงอากาศที่อยู่ที่รากหรือลำต้นของพืชน้ำ ลูกน้ำยุงกินอาหารจำพวก แบคทีเรีย โปรโตซัว ยีสต์ สาหร่าย และพืชน้ำที่มีขนาดเล็ก ลูกน้ำยุงก้นปล่องส่วนใหญ่หากินบริเวณผิวน้ำ บางชนิดอาจดำลงไปกินอาหารใต้ผิวน้ำด้วย ในขณะที่ลูกน้ำยุงลาย ยุงรำคาญ และยุงเสือหากินใต้ผิวน้ำ ลูกน้ำยุงยักษ์กินลูกน้ำชนิดอื่นหรือพวกเดียวกันเองเป็นอาหาร ในเขตภูมิประเทศร้อนชื้นลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงกลายเป็นตัวโม่ง

                       ระยะตัวโม่ง (pupa) มีรูปร่างคล้ายตัวจุลภาค ( , ) หรือ comma อาศัย อยู่ในน้ำ ตัวโม่งเป็นระยะพักตัวจะไม่กินอาหาร รับเอาอากาศในการหายใจแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อถูกรบกวนจะดำน้ำลงสู่ข้างล่างใต้น้ำอย่างรวดเร็วและอยู่ใต้น้ำได้นาน หลายนาที ตัวโม่งของยุงลายเสือแตกต่างกับชนิดอื่นโดยมีท่อหายใจแหลมสามารถแทงเข้าราก หรือลำต้นพืชน้ำเพื่อหายใจเหมือนกับระยะลูกน้ำ ในภูมิประเทศเขตร้อนตัวโม่งใช้เวลา 2-4 วัน กลายเป็นยุงตัวเต็มวัยลอกคราบออกมาไม่กี่นาทีก็สามารถบินได้ ยุงตัวเมียบางชนิดชอบกัดกินเลือดคน (philic) บางชนิดชอบกินเลือดสัตว์ (zoophilic) บาง ชนิดกัดดูดเลือดโดยไม่เลือก ยุงสามารถเสาะพบเหยื่อได้โดยอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น กลิ่นตัว คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ( ที่ออกมาจากลมหายใจ ) หรืออุณหภูมิของร่างกาย

 

เทคนิคการเพาะลูกน้ำอย่างง่าย ๆ

 

                       การเพาะลูกน้ำแบบง่าย ๆ เพื่อนำไปใช้เลี้ยงปลาสวยงามจำนวนไม่มากนักด้วยวิธีดังต่อไปนี้

                       1 ใช้ภาชนะบรรจุน้ำ ใส่เลือดสัตว์ปุ๋ยคอกหรือน้ำล้างปลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ใส่หญ้าสด เช่น หญ้าขนสัก 2-3 กำมือ ให้ลอยอยู่บนผิวน้ำ  แล้ว สังเกตว่าวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อ ๆ ไปปรากฏว่ามีแพไข่ยุงลอยอยู่บนผิวน้ำ และไข่ยุงนี้เป็นลูกน้ำตัวฝอย ที่โตขึ้นทุกวันให้เราช้อนไปเลี้ยงปลาได้ประมาณ 1 สัปดาห์

                       2 ลักษณะ ของแพไข่ยุงเป็นแพรูปร่างคล้ายกาบมะพร้าวหงายลอยน้ำ มีขนาดเล็กพอ ๆ กับ ตัวยุงเหตุที่มีรูปร่างแบบนั้นเพราะเวลายุงวางไข่ยุงใช้ขาหลัง 2 ข้าง กันไข่ไว้ และไข่เรียงกันเป็นระเบียบในตอนไข่ออกมาทีแรกเป็นสีขาว แล้วจึงกลายเป็นสีดำในเวลาอันสั้น ไข่ยุงถูกเรียงเป็นระเบียบในวงขาหลังของยุงที่กันไว้จนหมด

                       3 ก่อนที่ลูกน้ำจะเป็นยุงจึงควรทำแบบต่อเนื่องสัก 3-4 ภาชนะ และควรวางในทำเลที่อับลม  มีร่มเงาบัง เพราะว่ายุงชอบวางไข่นั่นเอง

                  วิธีนี้ได้ลูกน้ำที่มีปริมาณพอเลี้ยงปลาดูเล่นได้โดยไม่ต้องไปซื้อหาลูกน้ำให้ เสียดายสตางค์ และเวลา ยังเป็นการตัดวงจรชีวิตตามธรรมชาติของยุงที่มาสร้างความรำคาญได้ ไข่ยุงที่ตักวิธีนี้เป็นไข่ยุงรำคาญ ไม่ใช่ยุงลาย ไข่ยุงลายลอยเป็นเม็ด ๆ ตามน้ำใสสะอาด  แต่ยุงรำคาญไข่ในน้ำที่เหม็น และมีฝ้าน้ำ