Notice

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบและชนิดตัวอย่างที่กรมประมงยอมรับใบรายงานผลการวิเคราะห์ (Test Report)

ลำดับที่

ชื่อห้องปฏิบัติการ

ขึ้นทะเบียนวันที่

สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน

รายละเอียด

1

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

28 ธันวาคม 2559

22 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

2

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

16 มกราคม 2560

20 ตุลาคม 2562

คลิกที่นี่ (pdf file)

3

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

18 มกราคม 2560

12 กันยายน 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

4

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

6 กุมภาพันธ์ 2560

24 ตุลาคม 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

5

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

3 กุมภาพันธ์ 2560

18 พฤษภาคม 2560

คลิกที่นี่ (pdf file)

6

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สมุทรสาคร สาขา 106)

9 มีนาคม 2559

5 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

7

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

25 มีนาคม 2560

24 มีนาคม 2563

-

8

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

3 เมษายน 2560

17 พฤศจิกายน 2560

-

9

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 7 เมษายน 2560

 23 มกราคม 2562

คลิกที่นี่ (pdf file)

10

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

 19 เมษายน 2560

21 มิถุนายน 2561 

คลิกที่นี่ (pdf file)

11

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่

 25 เมษายน 2560

 9 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกที่นี่ (pdf file)

12

ห้องปฏิบัติการบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด

 8 พฤษภาคม 2560

24 ตุลาคม 2561

29 ธันวาคม 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

13

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร

 11 พฤษภาคม 2560

 10 พฤษภาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

14

ห้องปฏิบัติการ เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

 27 พฤษภาคม 2560

 26 พฤษภาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

15

ห้องปฎิบัติการบริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

25 สิงหาคม 2560

24 สิงหาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

16

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 1 กันยายน 2560

 6 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่ (pdf file)

17

ห้องปฏิบัติการ บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

 11 กันยายน 2560

 10 กันยายน 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

18

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

 21 กันยายน 2560

 29 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่ (pdf file)

19

ห้องปฏิบัติการ บริษัทแพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)

25 สิงหาคม 2560

24 สิงหาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

20

 ห้องปฏิบัติการ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สมุทรสาคร สาขาที่ 106)

 31 กรกฎาคม 2560

1 สิงหาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

21

 ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)

 26 กรกฎาคม 2560

 25 กรกฎาคม 2563

คลิกที่นี่ (pdf file)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสัมมนา การผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด (เกษตรกร/ภาคราชการ/เอกชน)

กำหนดการสัมมนา เรื่องการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด (เกษตรกร/ภาคราชการ/เอกชน)
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2560 

Download เอกสารกำหนดการ

More Articles...

  1. ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง
  2. ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศราคา เอกสารร่างประกวด และราคากลางการจ้างโครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตาฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2560
  3. ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  4. ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างสังกัดกรมประมง ปี 2560 (หน่วยนำร่อง)