top
logo

ควบคุมภายใน

INTRANETสารสนเทศภายในกรม

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.

ภาพกิจกรรม

 

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการสินเชื่อธนาคาร

พยากรณ์อากาศ


“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ PDF พิมพ์ อีเมล

MOAC

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

สรุปรายละเอียดโครงการที่ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่ 13/07/61

แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัด PMQA ปี 61 รอบ 9 เดือน (ทำเฉพาะหมวด 1 - หมวด 6 เท่านั้น หมวด 7 ยังไม่ต้องทำ) คลิกที่นี่ 21/06/61

แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัด IPA ปี 61 รอบ 9 เดือน คลิกที่นี่ 21/06/61

PMQA หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์การ คลิกที่นี่ 21/06/61

กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่ 4/04/61

PMQA กำหนดส่งงานของคณะทำงานฯ หมวด 3 และหมวด 6 คลิกที่นี่ 29/03/61

PMQA แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์กระบวนงานสร้างคุณค่า และการวิเคราะห์ข้อกำหนดที่สำคัญ หมวด 3 และหมวด 6 คลิกที่นี่ 29/03/61

PMQA ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบ หมวด P หมวด 1 และหมวด 2 คลิกที่นี่ 28/03/61

แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานของกรมประมงและของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่ 20/02/61

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่ 9/02/61

ตารางองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ 30/08/60

คู่มือ PMQA คลิกที่นี่

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานผู้ช่วยประมง คลิกที่นี่ 18/07/61

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง คลิกที่นี่ 9/07/61

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คลิกที่นี่ 28/06/61

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คลิกที่นี่ 28/06/61

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดประชุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ โดยมีกองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง โดยมีกองบริหารจัดการทรัพยากรประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนประมงกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางอัญชลี ตันติกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ โดยมีกองตรวจการประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

 

เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 และหมวด 6 ประจำปีงบประมาณ 2561" ให้กับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ในการปรับปรุงองค์การ และสามารถนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางอัญชลี ตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปาฐกถาพิเศษรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น

เวลาขณะนี้

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซตืนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้117
mod_vvisit_counterเดือนนี้552
mod_vvisit_counterทั้งหมด41290
Visitors Counter

bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th