top
logo

แผนปฏิรูปองค์การ

PMQA

ควบคุมภายใน

รางวัลเลิศรัฐ

INTRANETสารสนเทศภายในกรม


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจ

ท่านคิดว่าเว็บไซตืนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
 

“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ (Pop up) PDF พิมพ์ อีเมล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ คลิก

 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ PDF พิมพ์ อีเมล

MOAC

MOAC

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

  ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ 30/03/63

  ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และเอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่ 24/03/63

  บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง คลิกที่นี่ 30/01/63

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ 28/01/63

  แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่ 10/01/63

  ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ คลิกที่นี่ 28/01/63

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด (IPA) ปี 2562 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คลิกที่นี่ 13/9/62

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด (IPA) ปี 2562 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คลิกที่นี่ 13/9/62

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดที่ 5 : แผนพัฒนาองค์การ (ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี) คลิกที่นี่ 10/7/62

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง นโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ลิกที่นี่

แบบฟอร์มแผน/ผลการลดใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่

ประกาศกรมประมง และประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

รายชื่อใบอนุญาตและกระบวนงานของกรมประมง คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานของกรมประมงและของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่

คู่มือ PMQA คลิกที่นี่


 
การจัดประชุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง โดยมีนายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง เป็นประธานการประชุม


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนางสาวณัฐพร สนธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม


กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 ผลงาน รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี จำนวน 1 ผลงาน รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับดีเด่น จํานวน 1 ผลงาน ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี จํานวน 2 ผลงาน จัดโดยสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลตัวชี้วัด PMQA รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม


เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมการจัดทำโครงสร้างกรมประมง ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 และห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวณัฐพร สนธิ
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปาฐกถาพิเศษรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


- รางวัลเลิศรัฐ ปี 2562


- รางวัลเลิศรัฐ ปี 2561


- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้45
mod_vvisit_counterเดือนนี้50
mod_vvisit_counterทั้งหมด52325
Visitors Counter

bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th