top
logo

ควบคุมภายใน

สารสนเทศภายในกรม

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.

ภาพกิจกรรม

 

โครงการสินเชื่อธนาคาร

พยากรณ์อากาศ


“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

การจัดประชุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ โดยมีกองวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง โดยมีกองบริหารจัดการทรัพยากรประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนประมงกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางอัญชลี ตันติกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ โดยมีกองตรวจการประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

 

เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 และหมวด 6 ประจำปีงบประมาณ 2561" ให้กับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ในการปรับปรุงองค์การ และสามารถนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมการพิจารณากำหนดอัตรากำลัง ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดย นางอัญชลี ตันติกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางอัญชลี ตันติกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับผู้แทนคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และลงตรวจพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมประมงได้เสนอขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) กองตรวจการประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2560" ให้กับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ในการปรับปรุงองค์การ และสามารถนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นางอุมาพร พิมลบุตร)เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารระดับกอง โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นางอุมาพร พิมลบุตร)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง" ให้กับคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในองค์กร ตลอดจนสามารถนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วอันจะนำไปสู่เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประมง เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามเเผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน และแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของกรมประมง เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามเเผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน โดยมีผู้ตรวจราชการกรม (นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมการพิจารณารายการที่จะใช้เงินงบประมาณคงเหลือปี พ.ศ. 2559 โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นางอุมาพร พิมลบุตร)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดสรรสิ่งจูงใจ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีอธิบดีกรมประมง (นายอดิศร พร้อมเทพ)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานของกรมประมง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามแผนและขั้นตอนของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองมาตฐาน โดยมีอธิบดีกรมประมง (นายอดิศร พร้อมเทพ)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559)โดยมีอธิบดีกรมประมง (นายอดิศร พร้อมเทพ)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมประมง เพื่อพิจารณารูปแบบโครงสร้างของกรมประมง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราช โดยมีอธิบดีกรมประมง (นายวิมล จันทรโรทัย)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน โดยมีผู้ตรวจราชการกรม (นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อรับให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในองค์กร ตลอดจนสามารถนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วอันจะนำไปสู่เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม (นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย)เป็นประธานในการเปิด และปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อรับฟังผลการตรวจสอบการประเมินระบบการควบคุมภายในของกรมประมง งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การตรวจติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเป็นในทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ โดยจะเริ่มตรวจหลักฐานในวันที่ 23 24 26 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ 1 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กรมประมง ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏฺิบัติราชการ ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและประเมินผล ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กรมประมง ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดฝึกอบรมทาง VDO Conference เพื่อสาธิตวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้กับสำนักงานประมงจังหวัดทุกแห่ง ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2558 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นายถาวร ทันใจ) พร้อมด้วย นายอัครพล วรรณสุทธะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขึ้นทะเบียนเรือ ที่บ้านพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมการ การตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดสรรสิ่งจูงใจ เพื่อพิจารณาเสนอรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมการจัดทำคู่มือสำหรับประชุมชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยงานได้มีการยืนยันกระบวนงานที่จะนำมาจัดทำคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำกระบวนงานการปฏิบัติราชการและกระบวนงานการให้บริการของกรมประมง เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทำกระบวนงานการให้บริการของแต่ละงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน จำนวน 1 รุ่น รวม 130 คน  โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 3/2557 เรื่องการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 กรมประมงกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557 เรื่องการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 กรมประมงกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อเสนอโครงสร้างและอัตรากำลังของกรมประมง ที่ได้มีการปรับปรุงตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อเสนอของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารของกรมประมงรับทราบ และแสดงความคิดเห็นรวมถึงให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ของกรมประมง ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7  กรมประมง กรุงเทพมหานคร โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

ในเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาและแสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้กับบุคลากรกรมประมงที่เป็นคณะทำงานฯ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำนวน 1 รุ่น รวม 80 คน  ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2557 โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรใหม่ของกรมประมง เพื่อรังฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาคราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประมง ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7  กรมประมง กรุงเทพมหานคร โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของกรมประมง พ.ศ. 2557 - 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการวิเคราะห์องค์กรและอัตรากำลัง ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการของกรมประมงขึ้น จำนวน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2556) ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วันที่ 19 กรกฎาคม 2556) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 29 กรกฎาคม 2556) โดยคณะที่ปรึกษาจากสถาบันปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจ การปรับโครงสร้าง รวมถึงการกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรของกรมประมง โดยขณะที่ปรึกษาจากสถาบันปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ในฐานะที่กรมประมงเป็นหนึ่งในส่วนราชการจำนวน 108 แห่ง ที่ได้รับมอบประกาศจำแนกเป็นส่วนราชการ 69 กรม 36 จังหวัด 1 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 หน่วยงานสังกัดรัฐสภา

โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการ ก.พ.ร. และประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณ กรมประมงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรมาโดยตลอด และบุคลากรทุกคนได้ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเททำงานและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านในองค์กรรวมถึงเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น สามารถรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีนี้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป

การตรวจรับรองคุณภาพ การบริหารการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 โดยมีรองอธิบดีกรมประมง(นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์


 

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางอัญชลี ตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปาฐกถาพิเศษรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น

เวลาขณะนี้


bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th