top
logo

PMQA

ควบคุมภายใน

สารสนเทศภายในกรม

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.

ภาพกิจกรรม

 

โครงการสินเชื่อธนาคาร

พยากรณ์อากาศ


“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

ตัวชี้วัดตามมาตรา 44

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (ม.44)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบการประเมินที่ 1/2561 คลิกที่นี้

รายละเอียดการประะเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2561 คลิกที่นี้

แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 (ม.44)

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประมง ปี 2560 (ม.44) คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2559

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ คลิกที่นี้

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประมง ปี 2559 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ คลิกที่นี้

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประมง ปี 2558 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ คลิกที่นี้

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประมง ปี 2557 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2556

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ คลิกที่นี้

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประมง ปี 2556 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2555

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2554

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 คลิกที่นี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ คลิกที่นี้

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประมง ปี 2554 คลิกที่นี้

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางอัญชลี ตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปาฐกถาพิเศษ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น

เวลาขณะนี้


bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th