top
logo

แผนปฏิรูปองค์การ

PMQA

ควบคุมภายใน

สารสนเทศภายในกรม


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.


“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

ตัวชี้วัดหน่วยงาน (IPA)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2562 คลิกที่นี่ updat (27/03/62)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2561 คลิกที่นี่ updat (4/04/61)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2560 คลิกที่นี่

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2559 คลิกที่นี่

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2558 คลิกที่นี่

ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2561 คลิกที่นี่

ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2560 คลิกที่นี่

ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2559 คลิกที่นี่

ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2558 คลิกที่นี่

 


หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวณัฐพร สนธิ
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


- รางวัลเลิศรัฐ ปี 2562


- รางวัลเลิศรัฐ ปี 2561


- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น


bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th