top
logo

PMQA

ควบคุมภายใน

สารสนเทศภายในกรม

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระบบงานการเงิน การคลัง

เช็คอี-เมล์ ภานในกรมประมง

ระบบรายงานผล การปฏิบัติงาน กปม.

ภาพกิจกรรม

 

โครงการสินเชื่อธนาคาร

พยากรณ์อากาศ


“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

คำรับรองการปฏิบัตราชการ (PM)

*** ตัวชี้วัดผู้บริหาร ประจำปี 2562 ให้รอหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง ***

ตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลาง รอบ 1 คลิกที่นี่ 19/12/61

ตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลาง รอบ 2 คลิกที่นี่ 19/12/61

ตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาค รอบ 1 คลิกที่นี่ 19/12/61

ตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาค รอบ 2 คลิกที่นี่ 19/12/61

*** ตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 2/2561 ให้รอหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง ***

(ร่าง) ตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลาง รอบที่ 2/2561 คลิกที่นี่ 1/06/61

(ร่าง) ตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบที่ 2/2561 คลิกที่นี่ 1/06/61

(ร่าง) ตัวชี้วัดผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2/2561 คลิกที่นี่ 1/06/61

(ร่าง) ตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการกรม รอบที่ 2/2561 คลิกที่นี่ 1/06/61

ตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลาง รอบที่ 1/2561 คลิกที่นี่ 13/02/61

Template ตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนกลาง รอบที่ 1/2561 คลิกที่นี่ 13/02/61

 


หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

นางอัญชลี ตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

MOAC

MOAC

Department of Fisheries

Department of Fisheries

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปาฐกถาพิเศษ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2558

ระดับ ดี

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

ระดับ ชมเชย

- รางวัลการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2556

ระดับ ดี

- รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556


ระดับ ดี

- รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2555

ระดับ ดีเด่น

เวลาขณะนี้


bottom


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 0-2562-0590 โทรสาร: 0-2562-0590 email: adgg@dof.in.th