บุคลากร พิมพ์

 

 

ว่าง

นางอัญชลี ตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่ม

นางวรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ<

หัวหน้ากลุ่ม

นางวีระพร สุขสมจิตร
นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

นายนิรุต มูลมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวธัญดา สอนศิลป์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวสุรีรัตน์ สุระเดช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่ม

ว่าที่ ร.ต.หญิง รสิตา นาคพิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวสินีนาฎ อ่อนดี
จ้างเหมาธุรการ

หัวหน้ากลุ่ม

นายวุฒิชัย วิเชียรศรี
จ้างเหมาขับรถยนต์