ข้อตกลงในการร้องเรียนผ่านเว็บบอร์ดของกรมประมง
(ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง )
   
1. ขอให้ร้องเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือกฏ หรือระเบียบ หรือการปฏิบัติราชการหรือ การดำเนินงานของทางราชการกรมประมง ที่ไม่เหมาะสม ล่าช้า ขาดความถูกต้อง ทุจริตประพฤติมิชอบ ส่อว่าจะทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ไม่เป็นธรรม หรือข้อร้องเรียนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของกรมประมง
2. สำหรับผู้ตั้งคำถามหรือร้องเรียน ส่วนอื่นให้ใช้เว็บบอร์ดของกรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ
3. โปรดใช้ภาษาที่สุภาพ ในการร้องเรียน หรืออย่าร้องเรียนในลักษณะบ่งชี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น
4. ผู้ควบคุมเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง