Tuesday, 12 Nov 2019

BIMSTEC International

ค้นหา

Font Size Changer

เอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร PDF Print E-mail

งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 

แบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่างๆ

1. ทบ.1   แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟัก/อนุบาล

2. ทบ.2   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ได้แก่ ผู้รวบรวม นำเข้า-ส่งออก

3. สพอ.คำขอรับใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง

4. สพอ.ใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง

5. สพอ.คำขอรับใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง

6. สพอ.ใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง

หมายเหตุ
  - ผู้เพาะเลี้ยงและส่งออก ต้องขึ้นทะเบียน  ทบ.1 และ สพอ.1
  - ผู้รวบรวมและส่งออก  ต้องขึ้นทะเบียน  ทบ.2  และ สรอ.1
  - กรณีเป็น ผู้เพาะเลี้ยง ผู้รวบรวม และผู้ส่งออก ต้องขึ้นทะเบียน ทบ.

สพอ.1  และสรอ.1

 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

ประกอบด้วยเอกสารต่างๆดังนี้

 

ทบ.1 (เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม)


หลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน (บุคคลธรรมดา)
            1. สำเนาทะเบียนบ้าน
            2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            3. สำเนาโฉนดที่ดิน
หมายเหตุ - ถ้าเป็นสถานที่เช่าให้ขอหนังสือสัญญาเช่า หรือสำเนาโฉนดที่ดิน จากผู้ให้เช่า
                - ถ้าสถานที่เป็นที่ดินของบิดา มารดา หรือญาติ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่ และ แผนที่ฟาร์ม

กรณีมอบอำนาจ
            1. หนังสือมอบอำนาจ 
            2. อากรแสตมป์ 10 บาท
            3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ  

         

ทบ.2 (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประมง)


หลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน (นิติบคคล)
            1. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (รับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท) อายุไม่เกิน 6 เดือน
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน
            3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีมอบอำนาจ
            1. หนังสือมอบอำนาจ 
            2. อากรแสตมป์ 10 บาท
            3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

 

สพอ.1 และ สรอ.1 (ปลาสวยงาม)


หลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน (บุคคลธรรมดา)
            1. สำเนาทะเบียนบ้าน
            2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            3. สำเนาโฉนดที่ดิน
            4. แผนฝังภายในฟาร์ม
            5. แผนที่ไปฟาร์ม
หมายเหตุ - ถ้าเป็นสถานที่เช่าให้ขอหนังสือสัญญาเช่า หรือสำเนาโฉนดที่ดิน จากผู้ให้เช่า
                - ถ้าสถานที่เป็นที่ดินของบิดา มารดา หรือญาติ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่ กรณีมอบอำนาจ
            1. หนังสือมอบอำนาจ 
            2. อากรแสตมป์ 10 บาท
            3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน (นิติบุคคล)
            1. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (รับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท) อายุไม่เกิน 6 เดือน
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน
            3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            4. สำเนาโฉนดที่ดิน
            5. แผนฝังภายในฟาร์ม
            6. แผนที่ไปฟาร์ม

กรณีมอบอำนาจ
            1. หนังสือมอบอำนาจ 
            2. อากรแสตมป์ 10 บาท
            3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

 

 
kredi karti borcu odeme kredi karti borcu kredi karti taksitlendirme celik kapi yangin kapisi kredi karti borcu taksitlendirmek Taksitle Altin Kredi Karti Borcu Taksitlendirme Kredi Karti Taksitlendirme Kredi Karti Taksitlendirme Taksitle Altin Taksitle Altin alma 12 ay Taksitle Altin Taksitle Altin Taksitli Altin Kredi Karti Borcu odeme Kredi Karti Borcu Kredi Karti Borcu Kapatma Kredi Karti Taksitlendirme Kadiköy Kredi Karti Borcu Kredi Kartı Ödeme Seo Hizmeti Kredi Kartları Taksitlendirme