วิสัยทัศน์
   
  “มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”
   
 
พันธกิจ
   
  1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ไ้ด้รับมาตรฐาน
  2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
  3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
  4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
  5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร
   
 
ค่านิยมหลัก
   
  F = Friendly ความเป็นมิตร
  I = Integrity คุณธรรม จริยธรรม
  S = Smartness ความสง่างาม
  H = Happiness ความสุข
  E = Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  R = Responsibility ความรับผิดชอบ
  I = Intelligence ความฉลาด
  E = Energy พลัง และกำลังความสามารถ
  S = Simplicity ความเรียบง่าย
   
 
เป้าประสงค์
   
  1. สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงและภาคการผลิตทุกระดับได้รับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
  2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
  4. พัฒนางานวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ในการผลิตอย่างจริงจัง
  5. เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค
   
 
   

 

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com